Nieuws Archives - Pagina 3 van 11 - BlueTerra
243
archive,paged,category,category-nieuws,category-243,paged-3,category-paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Overheid komt met specifieke ondersteuning voor “flagship” projecten

Jarenlang was de tactiek van de overheid de technologie te subsidiëren die het meest kosteneffectief CO2 bespaarde. Van deze manier van ondersteuning wordt nu afgeweken. Vier technologische ontwikkelingen moeten specifiek gestimuleerd worden: waterstof, CCUS, elektrificatie en circulariteit. Interessante projecten op deze gebieden kunnen gerichte steun verkrijgen.

In een brief van Wiebes van 15 mei wordt de kabinetvisie gepresenteerd met een “een nieuw perspectief voor een duurzame, klimaatneutrale basisindustrie in Nederland”.  Zie ook ons artikel “Meer sturing van de overheid in de energietransitie; meer wortels en meer stokken… ” Bij de ontwikkeling naar een klimaatneutrale industrie is het de bedoeling ook het Rijk een belangrijke rol gaat spelen. Er wordt ervoor gekozen de benoemde vier technologische ontwikkelingen te steunen en te versnellen.

Het kabinet mikt erop om de komende vier jaar op elk van deze vier onderwerpen één à twee installaties te hebben op commerciële schaal. In het geval van CCUS, elektrificatie en circulariteit gaat het daarbij om “flagship” projecten. Projecten die laten zien dat Nederland vooroploopt en een goede vestigingsplaats is voor de industrie.

Door dergelijke projecten gericht te ondersteunen slaat het een andere weg in dan de huidige techniekneutrale steunvormen. Zo concurreren technieken in de SDE++ op basis van kostprijs.  Deze boodschap biedt bedrijven met grootschalige innovatieve projecten om aan te kloppen bij de overheid om rechtstreeks in overleg te gaan over de mogelijkheid tot specifieke ondersteuning.

Heeft u ideeën voor een innovatief project en bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Stijn Schlatmann.

Opkomst duurzame opwekking biedt kansen voor E-boilers

Zoals uit het artikel “Sterke toename duurzame opwekking zet elektriciteitsmarkt op z’n kop”  blijkt gaat het aantal uren met lage tot negatieve elektriciteitsprijzen komende jaren sterk toenemen. Nu er ook een SDE++ subsidie is ingegaan voor elektrische boilers (E-boilers) is dit het moment om de haalbaarheid opnieuw uit te werken.

De terugverdientijd van een E-boiler hangt erg sterk af van de situatie in een bedrijf, vooral de inpassingskosten en de netkosten. Zonder subsidie is een E-boiler in de meeste gevallen nog niet rendabel. Maar met de SDE++ subsidie en uitgaande van de ontwikkeling op de elektriciteitsmarkt in de komende jaren is een terugverdientijd van enkele jaren mogelijk. Een goede reden voor warmtegebruikers om een investering in een E-boiler te (her-) overwegen.

De aanschafkosten van een E-boiler zijn relatief laag. De totale investering hangt vooral af van de vraag of er nog ruimte is in een bestaand ketelhuis en de kosten van de elektriciteitsaansluiting. Ook zijn er hybride ketels op de markt leverbaar waarin naast meerdere brandstoffen (fossiel of biogeen) ook met elektriciteit stoom of warmwater kan worden geproduceerd.

De business case hangt ook van meerdere factoren af. Naast de commodityprijzen en de energiebelasting van gas en elektriciteit zijn de belangrijkste factoren de netwerkkosten van de elektrische netverbinding. Als de E-boiler niet leidt tot een uitbreiding van de netverbinding en ook niet tot extra gecontracteerde capaciteit, dan kan dit, ook afhankelijk van het spanningscategorie en uitgaande van toenemende lage E-prijzen in de komende jaren, nu al leiden tot een redelijke terugverdientijd.

Dit najaar gaat de SDE++ subsidieregeling van start en daarin is een nieuwe categorie voor (grootschalige) elektrische boilers opgenomen. Deze regeling geeft een minimum opbrengst voor maximaal 2000 uur per jaar voor boilers met een minimaal vermogen van 600 kWe. Eerste berekeningen met de voorlopige basisprijs laten zien dat de SDE++ de haalbaarheid aanzienlijk verbetert. Wederom sterk afhankelijk van de situatie zien wij dat terugverdientijden van enkel jaren mogelijk kunnen zijn, zelfs als er extra netcapaciteit gecontracteerd moet worden.

Het vermogen dat een E-boiler afneemt is snel schakelbaar. Daarmee kan het vermogen van de E-boiler aangeboden worden aan Tennet als regelvermogen, eventueel in een gezamenlijk poule. Dit biedt mogelijkheden voor extra inkomsten. Wel compliceert dit de bedrijfsvoering enigszins. Vooral voor bedrijven die een WKK al flexibel bedrijven is dit echter een goede mogelijkheid met een beperkte extra inspanning voor de bedrijfsvoering. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Stijn Schlatmann.

 

Bierbrouwer Grolsch ontvangt vanaf 2022 warmte van Twence

Vanaf 2022 zal bierbrouwer Grolsch duurzame warmte in de vorm van heet water ontvangen van afvalverwerker en recyclingbedrijf Twence. Dat hebben beide bedrijven in april afgesproken. BlueTerra heeft in een voortraject de mogelijkheden van deze warmtelevering verkend in een breder onderzoek naar restwarmtelevering in de regio samen met de partijen Twence, Grolsch, Nouryon en Apollo Vredestein. Dit onderzoek is uitgevoerd met ondersteuning van RVO. We zijn verheugd dat dit onderzoek nu uitmondt in een samenwerking tussen bierbrouwer Grolsch en Twence.

Dit jaar wordt het ontwerp van de warmteleiding verder uitgewerkt. Komend jaar wordt de leiding aangelegd zodat de warmtelevering in 2022 van start kan gaan. De afstand tussen Grolsch en Twence bedraagt zo’n 5 kilometer, de leiding kan echter worden afgetakt op een bestaande leiding van Twence op zo’n 1,5 kilometer afstand. Grolsch kan met deze warmtelevering 3 miljoen kubieke meter aardgas per jaar besparen. De CO₂-emissie van het bedrijf daalt daarmee met zo’n 5.500 ton per jaar, bijna driekwart van de totale uitstoot. De warmte van Twence zal worden ingezet voor het opwarmen van de pasteurs (machines voor de verhitting van het bier),  de spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen.

De warmte wordt geproduceerd door de biomassacentrale van Twence. Het gaat om warmte uit onbewerkt afvalhout, dat niet meer gerecycled kan worden. De levering van warmte gaat ten koste van elektriciteitsproductie maar levert dan wel een veelvoud aan warmte op. Vanuit de biomassacentrale wordt ook al warmte geleverd aan Ennatuurlijk voor het warmtenet van Enschede en de zoutfabriek van Nouryon. Daarmee vervult Twence een centrale rol in de regio met de levering van duurzame warmte.

Voor vragen over dit project of levering van warmte in zijn algemeen kunt u terecht bij Stijn Schlatmann.

bron: DOW | Atlas Copco

Mechanische damprecompressie gunstig met SDE++ subsidie

Met mechanische damprecompressie (MDR, in het Engels MVR genoemd) kan lagedrukdamp, bijvoorbeeld lagedrukstoom, op efficiënte wijze worden opgewaardeerd. Hiermee kunnen grotere productiebedrijven op rendabele wijze veel aardgas besparen. Sinds dit jaar komt MDR ook in aanmerking voor SDE++ subsidie. Meer weten over de toepassing en de business case? Download dan onze gratis whitepaper.

Stoom is nog steeds een van de belangrijkste energiedragers in alle takken van de industrie. Hogedrukstoom kan turbines aandrijven terwijl lagedrukstoom voor verwarming van processen wordt gebruikt. Na gebruik is lagedrukstoom of condensaat vaak een afvalproduct. De druk en temperatuur zijn te laag voor hergebruik. Bij Dow Benelux in Terneuzen is dit concept met succes toegepast. ‘De stoomrecompressor is een belangrijke oplossing voor warmtehergebruik,’ aldus Kees Biesheuvel, technologie- en innovatiemanager bij Dow Benelux.

Voor de bedrijven met een overschot aan lagedrukstoom kan de business case erg gunstig uitpakken, zeker indien gebruik gemaakt worden van de SDE++ subsidie (open warmtepomp). Ook kan flashstoom gemaakt worden uit condensaat. In beide gevallen is de business case gunstig: terugverdientijden liggen op 3-4 jaar.

Een conceptueel ontwerp, ook wel base of design (BOD) genoemd, een vergunningscheck en offerte van een leverancier zijn nodig voordat SDE++ subsidie kan worden aangevraagd. BlueTerra helpt u op weg. Benieuwd wat stoomrecompressie voor uw bedrijf kan betekenen of wat de specifieke verduurzamingskansen voor uw bedrijf kunnen zijn? Neem dan contact op via ons contactformulier t.a.v. Egbert Klop.

25 juni webinar verplichting EED energie-audit

MJA/MEE en ETS bedrijven moeten vanaf 2020 voldoen aan de EED-energie-audit verplichting. Veel andere bedrijven moesten in 2016 al een EED energie-audit uitvoeren en zijn nu in 2020 weer aan de beurt. Wat heeft u aan een EED energie-audit, wat zijn de alternatieven en hoe kunt u de EED verplichtingen aanpakken? U leert de ins en outs tijdens ons gratis webinar van 25 juni 2020 (gewijzigde datum).

Sinds 2015 zijn grote ondernemingen verplicht om vierjaarlijks een EED energie-audit uit te voeren. Grote ondernemingen zijn bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. BlueTerra heeft het rapportageformat van de EED-audit in opdracht van RVO opgesteld. Het format is  te vinden op de RVO website. De EED-audit rapportages worden beoordeeld door RVO  op  compleetheid en ambitieniveau. Het niet voldoen aan de EED verplichtingen kan tot boetes leiden. RVO beoordeelt de EED energie-audit, echter de resultaten komen ook ter beschikking van Bevoegd Gezag, die haar conclusies daaruit kan trekken. Er zijn mogelijkheden voor vrijstelling van de EED-energie audit bijvoorbeeld door certificering voor een Energiemanagement systeem of een keurmerk zoals die van de CO2 prestatieladder. Hierover leest u ook meer in ons whitepaper over de EED energie audit.

Op donderdag 25 juni organiseert BlueTerra van 15:30 uur tot 16:30 uur een webinar over dit onderwerp. Indien gewenst kunt u het webinar ook op een later tijdstip terugkijken. Het webinar is specifiek bedoeld voor EED-plichtige bedrijven en organisaties. De deelname aan dit webinar is kosteloos en aanmelden kan via onderstaande link.

AANMELDEN

 

Programma

Tijdens dit webinar geven wij inzicht in wat van de EED-plichtige ondernemingen wordt verwacht.  Daarnaast worden vragen en opmerkingen van de deelnemers belicht. Na het webinar heeft u een goed overzicht van de EED consequenties voor uw organisatie en kunt u beslissen hoe u aan de EED-verplichtingen wilt gaan voldoen.

Het programma voor de webinar ziet er als volgt uit:

  1. Wat houdt de EED voor u in en wat zijn de verplichtingen
  2. Wat levert een EED energie-audit op: hoe haalt u waarde uit uw EED energie-audit
  3. Case studies:
    1. hoe kunt u de EED energie-audit aanpakken
    2. alternatieven/vrijstellingen
  4. Vragenronde

Wilt u deelnemen aan het webinar dan kunt u zich aanmelden via deze link . Na aanmelding ontvangt u een dag van te voren de link naar het seminar in Microsoft Teams. Als u geen Teams heeft kunt u via de browser meedoen. Wij hopen u 25 juni tijdens ons webinar welkom te kunnen heten.

 

De nationale CO2-heffing, welke impact heeft het voor uw bedrijf?

Het was één van de meest bediscussieerde maatregelen uit het klimaatakkoord: de nationale CO2-heffing voor de industrie. De voorgestelde heffing moest gaan aansluiten bij het huidige Europese heffingssysteem (ETS) en zorgen dat het reductiedoel in 2030 op een zo kosteneffectieve manier zal worden bereikt. Op de exacte uitwerking van de regeling bleef het echter lang wachten. Onlangs is de conceptregeling dan toch gepresenteerd en ter consultatie aan de industrie voorgelegd. Hierbij leggen wij de basisprincipes van de regeling toe.

CO2-heffing en ETS-methodiek

Hoewel de nationale CO2-heffing is gebaseerd op de ETS-methodiek, is het basisprincipe van de twee regelingen verschillend. Het ETS-systeem werkt met CO2-rechten via het ‘cap and trade’ principe. Er is daarbij een maximum gesteld aan de totale aantal emissierechten voor installaties die vallen onder ETS. Dit maximum wordt richting 2030 verminderd tot het niveau van de ETS-reductiedoelstelling van 43% ten opzichte van de totale uitstoot onder het ETS in 2005. Binnen dit maximum krijgen bedrijven een deel van de CO2-rechten gratis toegewezen. Wanneer deze rechten ontoereikend zijn, kunnen bedrijven aanvullende CO2 rechten inkopen via een veiling. Daarnaast is het mogelijk om de rechten naar behoefte direct te verhandelen met andere bedrijven. De prijs wordt bepaald op basis van vraag en aanbod.

Oplopende heffing maakt CO2 reductie aantrekkelijker

De nationale CO2-heffing zoals beschreven in het klimaatakkoord is geen ‘cap and trade’ systeem maar een belasting op alle CO2 die moet worden bespaard om in 2030 de reductiedoelstelling voor de industrie van 59% ten opzichte van 1990 te behalen. Hierbij wordt juist dat deel van de uitstoot belast dat het meest kosteneffectief kan worden bespaard. Voor het overige deel van de uitstoot krijgen bedrijven vrijstelling in de vorm van dispensatierechten. De heffing gaat ieder jaar oplopen richting 2030 terwijl de vrijstelling van dispensatierechten ieder jaar afneemt. Op deze manier wordt het steeds rendabeler wordt om CO2-reducerende maatregelen te nemen. De hoogte van de heffing wordt bepaald aan de hand van de verwachte kosten per ton CO2 van reductiemaatregelen. Het idee hierachter is dat wanneer deze verwachte kosten lager zijn dan de heffing, het loont om te investeren in de maatregel. In de praktijk blijkt het moeilijk om het juiste prijsniveau vast te stellen. In het klimaatakkoord werd benoemd dat de CO2-heffing zou moeten starten bij 30€/ton en lineair oplopen naar 125 tot 150 €/ton. Dit prijspad zal in de loop van dit jaar op basis van een analyse van PBL worden geactualiseerd. De hoogte van de taks is in ieder geval inclusief de ETS kosten, zodat de prikkel om te investeren niet afhankelijk is van de schommelende marktprijs van Europese CO2-rechten.

Aantal dispensatierechten: benchmarks geven duidelijkheid

Om het aantal dispensatierechten te bepalen dat een bedrijf per jaar ontvangt wordt van hetzelfde mechanisme als bij het toewijzen van de gratis rechten in het ETS. Dit gebeurt aan de hand zogenaamde benchmarks die zijn vastgesteld aan de hand van de gemiddelde CO2-uitstoot van de 10% best presterende installaties binnen een productgroep. Voor alle installaties waar geen productgroep aan gekoppeld kan worden geldt een warmtebenchmark. In 2021 zal voor elke installatie de oude benchmark met een 3% verbetering gelden. Deze benchmark zal in 2023 en in 2026 worden aangepast. De ontwikkeling van de benchmark is ook weergegeven in de situatieschets in de figuur. Het daadwerkelijke aantal dispensatierechten dat een bedrijf ontvangt is afhankelijk van de reductiefactor, een vast percentage van deze benchmark voor alle sectoren die gedurende de jaren steeds verder zal afnemen. Op deze manier wordt een reductiepad ingesteld zodat een extra deel van de uitstoot nog wordt vrijgesteld van heffing in de eerste jaren. Het doel is om vervolgens om de reductiefactor dermate te verlagen dat de industriële doelstelling van 14,3 Mt/jaar reductie wordt bereikt ongeacht de exacte hoogte van de ETS-benchmarks.

Webinar op 19 mei 2020 met concrete toelichting van de heffing

De conceptregeling “CO2-heffing industrie” is onlangs gepresenteerd  en wordt momenteel ter consultatie voorgelegd aan de stakeholders. De CO2-heffing gaat voor ETS ondernemingen grote financiële impact hebben. Dit is het moment om u te verdiepen in de gevolgen van de regeling voor uw bedrijf. BlueTerra kan u hierbij helpen. BlueTerra Energy Experts organiseren 19 mei een webinar met daarin de details rondom de nationale CO2-heffing en een toelichting aan de hand van concrete praktijkcases. Voor verdere toelichting en aanmelding voor het webinar CO2 heffing industrie zie hier.

 

Sterke toename duurzame opwekking zet elektriciteitsmarkt op z’n kop

De extreem lage elektriciteitsprijzen van dit voorjaar zijn slechts een voorbode van wat er de komende jaren gaat komen. Dit vraagt om flexibele inzet van opwekkers, zoals een WKK, en biedt goede kansen voor flexibele elektriciteitsafname zoals warmtepompen en e-boilers. Daar komt bij dat de inzet van warmtepompen en E-boilers vanaf dit najaar gesubsidieerd wordt middels de SDE++ subsidie. Met de scenario’s die Blueterra berekent met haar EMF model kan de rentabiliteit van deze maatregelen uitgerekend worden voor de komende jaren.

Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn dat er dit voorjaar op de groothandels markt meerdere dagen zijn geweest met lage en zelfs negatieve elektriciteitsprijzen. Het gaat op sommige dagen om meerdere uren, tot wel 18 uur op een dag (bijvoorbeeld zondag 24 mei). Door velen wordt de oorzaak gelegd bij een lage elektriciteitsvraag als gevolg van de coronacrisis. Dit is echter maar een beperkt deel van de oorzaak. De daling in het elektriciteitsgebruik in Nederland als gevolg van de coronacrisis bedraagt zo’n 10%, circa 1.500 MWe, op een werkdag.

Veel ingrijpender is de sterke groei van zonnepanelen (PV) in het afgelopen jaar. Het opgesteld PV vermogen groeide van 4.400 MWe eind 2018 naar 6.900 MWe begin dit jaar. Meer dan 50% dus en dat is terug te zien in de productie van zon vanaf begin maart. In combinatie met wind, op dit moment zo’n 960 MWe op zee en 3.400 MWe op land, loopt de productie op zonnige en soms winderige dagen op tot wel 9.000 MWe. En dat is substantieel ten opzichte van de landelijke vraag van rond de 16.500 MWe (op werkdagen buiten coronatijd). Zie bijvoorbeeld hieronder de productie op zaterdag 23 mei.

Bron: Energieopwek.nl

De huidige situatie is echter een momentopname. Komend jaar alleen al wordt er een verdere groei van zo’n 2.000 á 3.000 MWe aan PV vermogen verwacht. Ook al wordt de aantrekkelijkheid van PV geleidelijk minder groot door lagere elektriciteitsprijzen, de komende jaren zal deze groei nog wel doorzetten, deels door de autonome groei op daken van woningen, deels door grote zonneweides onder invloed van subsidies.

Ook productie met wind op zee begint op stoom te komen. Waar wind op land mondjesmaat groeit, groeit wind op zee komend jaar hard met de windparken Borssele 1 en 2, samen goed voor 1.400 MWe. De jaren erna zullen jaarlijks parken met een capaciteit van 700 tot 1.000 GWe online komen. Het is de ambitie van EZK om in 2030 11.000 MWe online te hebben. Wind op land zal komende jaren nog doorgroeien naar 6.000 MWe in 2023.

Al met al is dit een enorme groei van vermogen en dat zal er toe leiden dat er nog veel meer uren dan in dit jaar lage en zelfs negatieve prijzen zullen optreden. De markt zal hier zo goed en kwaad als het kan op reageren. Wie zijn vraag kan sturen zal hierop reageren (demand respons) en je kunt ook denken het flexibeler inzetten van WKK, aan opslag van elektriciteit (en warmte) en elektrificatie van de warmtevraag.

Om deze complexe samenhang te simuleren heeft BlueTerra het EMF model ontwikkeld (Electricity Market Forecast). In dit model hebben we de groei van alle elektriciteitsopwekkers maar ook de ontwikkeling van vraag, import/export en opslag opgenomen. Op uurbasis wordt de merit order berekend (ranking van de beschikbare energiebronnen op basis van de marginale kostprijs) waarbij met reëel profielen voor zon en windproductie wordt gerekend. De groei van zon- en windvermogen is goed teug te zien in de plaatjes, maar ook de grote overgangen van situaties met wind en zonder wind. Onderstaande figuren laten zien hoe de productie van elektriciteit verloopt in een winderige week begin januari in de jaren 2021 en 2030.

Dit jaar zal het aantal uren met negatieve prijzen in de orde van 140 uur liggen. Dit zijn hoofdzakelijk de uren dat duurzame opwekking prijsbepalend is, dat wil zeggen dat er afgezien van must-run vermogen geen ander fossiel vermogen draait. Met het EMF model en onder de aannames die Tennet hanteert in haar Capaciteitsplan zien we dat dit aantal groeit naar 920 uren in 2025 en 2800 uren in 2030.

Uit de berekeningen blijkt dat de groei van elektrische auto’s en warmtepompen slechts een beperkt effect  heeft op de elektriciteitsvraag. Stuurbare accu’s van elektrische auto’s kunnen wat flexibiliteit bieden naast aparte batterijpakketten. Ondanks deze effecten zien we dat de groei van zon- en wind vermogen komende jaren aanzienlijk meer is dan er aan flexibele vraag en opslag bij komt. Dit betekent dat de spreiding in elektriciteitsprijs erg groot zal worden, van negatieve prijzen tot hoge piekprijzen op het moment dat er geen wind en zon is maar wel een hoge vraag. We zien ook een grote behoefte aan snel regelend vermogen, zowel vraag als opslag of productie.

Een optimale energievoorziening van een bedrijf houdt rekening met deze snel op ons afkomende ontwikkeling. Hoe een bedrijf hierop kan anticiperen hangt af van de karakteristiek van bestaande installaties en allerlei factoren als ruimte, capaciteit van de netverbinding, temperatuur van de warmtevraag, productiekarakteristieken, CO2 rechten etc.. Het vinden van de beste oplossing is daarbij altijd maatwerk. BlueTerra kan helpen met het uitwerken van technische varianten en het berekenen van de rentabiliteit onder de verschillende denkbare scenario’s. Wilt u meer weten, neem dan contact op via ons contactformulier t.a.v. Stijn Schlatmann.

 

 

 

Andere tijden, zelfde dienstverlening

BlueTerra Energy Experts is fit en op volle kracht beschikbaar. Door COVID-19 werken wij gedeeltelijk vanuit huis. Ons kantoor is beperkt bemand, en onze dienstverlening gaat ‘gewoon’ door. Dank zij moderne IT-technologie (Cloud, Office-365,  MS-Teams, Skype, Whatsapp) kunnen we met onze opdrachtgevers en onderling in aangepaste vorm prima samenwerken. Afspraken en activiteiten die gepland staan, doen we zo veel mogelijk met MS-Teams. Grotere evenementen gaan in aangepaste vorm door, bijvoorbeeld als webinar in plaats van een seminar. Als dit niet mogelijk is dan stellen we het uiteraard uit.

We hopen dat door alle maatregelen deze crisis snel wordt bezworen en spreken ons medeleven uit met allen die er (in)direct door worden getroffen.

Namens het gehele team van BlueTerra Energy Experts,

Egbert Klop en Stijn Schlatmann

Populaire masterclass energietransitie geeft deelnemers compleet beeld

De derde editie van de Masterclass Energietransitie in de Industrie is weer afgerond. Wederom heeft een groep van 16 deelnemers uit industrie, bedrijfsleven en overheden deelgenomen aan deze Masterclass. De reacties zijn zeer positief en vooral de diversiteit van de onderwerpen en de praktische toepasbaarheid worden geroemd.

De Masterclass streeft ernaar om personen die te maken krijgen met de klimaatdoelstellingen in de industrie wegwijs te maken in alle aspecten die daarbij een rol spelen. De onderwerpen die behandeld worden variëren van de regelgeving en beleidscontext tot de wijze om tot energiebesparing en concrete CO2 reductieplannen te komen. Afgesloten wordt met een sessie over verandermanagement en een bedrijfsbezoek om de ervaringen in de praktijk van koplopers te vernemen. Dit brede beeld dat wordt gegeven van de energietransitie wordt gewaardeerd door de deelnemers: 

“Deelname aan de Masterclass van Blue Terra heeft mij een goed overzicht van de technische aspecten gegeven. Tot mijn verrassing was er daarnaast ook aandacht voor de psychologische kant van energietransitie die helpt om medewerking te krijgen binnen en buiten het bedrijf.” 

Robert van Beek (FME)

 

Komend najaar zal er weer een nieuwe editie van start gaan. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

 

 

 

Reductie van CO2- en VOS-emissie én aardgasbesparing bij Forbo Novilon

Forbo-Novilon staat als fabrikant van vloerbedekkingen voor de uitdaging om haar aardgasverbruik te reduceren en hierbij tegelijkertijd te voldoen aan de vastgelegde emissie eisen. BlueTerra ondersteunt Forbo Coevorden door middel van een integrale aanpak de verschillende mogelijkheden hiertoe te verkennen. Er blijkt binnen het huidige proces veel mogelijk.

Forbo-Novilon in Coevorden (onderdeel van Forbo Flooring systems) maakt hoogwaardige vinyl vloerbedekking. In Coevorden beschikt Forbo hiervoor over vier lijnen. Het productieproces vindt plaats in een langgerekte continue oven waarin verschillende vinyllagen als het ware ‘gebakken’ worden op een dragermateriaal. In dit proces komen verschillende organische bestanddelen uit de grondstof in de damp- en druppelvorm vrij. Om te voldoen aan de emissie eisen, worden op dit moment de rookgassen uit de ovens gereinigd door afgasreinigers middels thermische oxidatie, ofwel: met aardgas naverbrand. De warmte die hierbij opgewekt wordt, kan voor een deel gebruikt worden om de ovens en kalanders te verwarmen. Op dit moment ligt er een kans om innovatieve en duurzamer luchtreinigingstechnieken toe te passen. De uitdaging hierbij is om de rookgassen op een efficiënte manier te reinigen en tegelijkertijd de warmte voor de ovens en kalanders op een kosteneffectieve manier te blijven produceren.  Er blijken inderdaad mogelijkheden om zowel aan de emissie eisen te voldoen én energie in de vorm van aardgas te besparen. Dit onderzoek, dat door de Provincie Drenthe wordt gefinancierd, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Regionale Milieudienst (RUD Drenthe) en adviesbureau Tauw (emissiemetingen). BlueTerra voert hierin de regie en integreert alle technische en economische aspecten. Het eindresultaat wordt medio 2020 verwacht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Egbert Klop en Richard Boter.