Rioolwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht gaat verder - BlueTerra
23346
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23346,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,no_animation_on_touch,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Rioolwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht gaat verder

De Groote Lucht

Rioolwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht gaat verder

Steeds meer bedrijven en organisaties zijn zich bewust van het energievraagstuk. Dit geldt ook voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’S). De Vereniging van Zuiveringsbeheerders heeft daarom de Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3) ondertekend. In deze overeenkomst staat de ambitie om in 2020 30% efficiënter te werken ten opzichte van 2005. RWZI De Groote Lucht in Vlaardingen doet hier nog een schepje bovenop. Zij wil namelijk in beeld krijgen in hoeverre het mogelijk is om het eigen gebruik volledig ‘groen’ in te vullen.

RWZI De Groote Lucht is onderdeel van het Hoogheemraadschap Delfland. In de zuiveringsinstallatie wordt het afvalwater van de regio’s Schiedam, Vlaardingen en De Lier gezuiverd, zodat het geschikt is om in de Nieuwe Waterweg te lozen. Jaarlijks verbruikt De Groote Lucht circa 7.000.000 kWh elektriciteit. Dit wordt met name gebruikt voor pompen, vijzels, compressoren en centrifuges. Daarnaast wordt er jaarlijks meer dan 0,5 miljoen Nm3 aardgasequivalenten aan warmte verbruikt. Deze warmte is vooral nodig voor het verwarmen van de slibvergisters.

 

Huidige situatie
Momenteel wordt een deel van bovenstaand verbruik reeds ‘groen’ ingevuld. Het slib dat vrijkomt bij het zuiveringsproces wordt op locatie vergist. Het vrijkomende biogas wordt met een warmtekrachtkoppeling omgezet in elektriciteit en warmte die in de processen kunnen worden benut. Daarnaast worden er windmolens geplaatst op het terrein van De Groote Lucht. Deze windmolens worden beheerd door een derde partij, waarvan De Groote Lucht de groene elektriciteit weer kan inkopen. Ondanks deze maatregelen moet een deel van de energie van buitenaf ingekocht worden. Met het oog op mogelijke aanscherpingen in de Kaderrichtlijn Water zal met name het elektriciteitsgebruik in de toekomst toenemen.

 

Rol BlueTerra
Aan BlueTerra is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de consequenties van het vergroten van de interne ‘groene’  energieproductie. In dit onderzoek wordt aan de hand van concrete varianten bepaald met welke investering een bepaalde reductie aan CO2 gerealiseerd kan worden. Binnen De Groote Lucht zijn er verschillende mogelijkheden om de eigen energieopwekking op duurzame wijze uit te breiden. In overleg tussen De Groote Lucht en BlueTerra zijn deze mogelijkheden geformuleerd in zes verschillende concrete varianten.

Variant 1 | Brandstofcellen
De huidige wkk (gasmotor) wordt vervangen door een hoogtemperatuurbrandstofcel. Deze zal het biogas omzetten in elektriciteit en warmte. Door het hogere elektrische rendement (ten opzichte van een gasmotor) neemt de elektriciteitsproductie toe ten opzichte van de huidige situatie.

Variant 2 | Co-vergisting
De biogasproductie wordt in deze variant vergroot door afvalproducten uit de levensmiddelenindustrie mee te vergisten in de huidige slibgistingstanks. Het geproduceerde biogas wordt met een brandstofcel of een gasmotor omgezet in elektriciteit en warmte.

Variant 3 | Warmteterugwinning
Door een warmtewisselaar te plaatsen tussen het ingaande en uitgaande slib kan het ingaande slib worden voorverwarmd. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing op het gasverbruik.

Variant 4 | Levering groen gas
Door het biogas op te werken tot de kwaliteit van groen gas (aardgaskwaliteit), kan het gas worden geïnjecteerd in het huidige aardgasnet.

Variant 5 | Warmtepomp en groengaslevering
De warmtevraag wordt in deze variant ingevuld door het effluent als warmtebron in te zetten voor de warmtepomp. Daarnaast kan het biogas worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit met behulp van membraanfiltratie. Het groen gas kan in het aardgasnet worden geïnjecteerd.

Variant 6 | Stapeling maatregelen
Om inzicht te krijgen in het effect van een combinatie van maatregelen worden de volgende maatregelen gecombineerd:

  • warmteterugwinning uit slib;
  • co-vergisting;
  • warmtepomp en groen gaslevering.

 

Resultaten
Bovenstaande varianten worden geëvalueerd op basis van een aantal criteria:

  • economische haalbaarheid;
  • technische haalbaarheid;
  • milieuaspecten (uitstoot CO2 en andere stoffen).

 

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat een brandstofcel op dit moment economisch nog niet rendabel is, zonder subsidies. Het voordeel van deze maatregel moet daarom niet gezocht worden op het economische vlak, maar
met name in de emissiereductie van stoffen als NOx en methaan. Van de overige varianten is in bovenstaande grafiek de relatie weergegeven tussen de meerinvestering en de reductie van de CO2-uitstoot. Van de maatregelen zijn met name de varianten Co-vergisting en warmteterugwinning economisch interessant. Dit betekent dat de eenvoudige terugverdientijd van deze varianten beneden de tien jaar blijft. De overige maatregelen zijn economisch niet rendabel, maar leiden echter wel tot een aanzienlijke besparing van de CO2-uitstoot.

Neem voor meer informatie contact op met Erik Kosse, T 06 137 363 68, E erik.kosse@blueterra.nl

Category

Overheid