Van idee naar project

 

Onze dienstverlening richt zicht naast de haalbaarheid- en onderzoeksfase, ook op ondersteunen bij de uitvoering en realisatie van uw project. De projectfases en aspecten waarbij wij ondersteuning kunnen bieden zijn hieronder weergegeven.

1        Onderzoeksfase
a        haalbaarheidsonderzoek;
b       conceptenstudie;

2        Ontwerpfase
a        opstellen Programma van Eisen (PvE);
b       opstellen vraagspecificatie, functioneel ontwerp of (richtlijnen) bestek;
c        opstellen begroting;

3        Gunningsfase
a        begeleiding aanbesteding;

4        Realisatiefase
a        uitvoeringsbegeleiding engineering;
b       uitvoeringsbegeleiding realisatie;
c        commissioning;
d       oplevering;

5        Nazorgfase
a        afwerken restpunten;
b       monitoring en optimalisatie.

 

Onderzoek

Tijdens de onderzoeksfase schetsen wij voor u de meest kansrijke oplossingen. Op basis van besliscriteria kan de opdrachtgever dan een onderbouwde keuze maken voor de beste oplossing.

Ontwerp

Deze oplossing wordt in de ontwerpfase, afhankelijk van de complexiteit en omvang, verder uitgewerkt in een beknopte vraagspecificatie, een uit uitgebreider functioneel ontwerp tot aan een geheel uitgewerkt in de vorm van een bestek. In dit ontwerptraject maken we voor u de impact, risico’s en kostenconsequentie inzichtelijk voor de verschillende fundamentele ontwerpkeuzes. De mate van uitwerking bepaalt hoe het verdere uitvoeringstraject eruit ziet. Als bijvoorbeeld in een bouwteam gewerkt wordt, kan in een vroeg stadium de uitvoerende partij betrokken worden bij het ontwerp en de specificatie . Vervolgens kan het plan op hoofdlijnen worden uitgewerkt en vindt verdere detaillering plaats door de aannemer. Als er op voorhand geen aannemer betrokken is, zal er een uitgebreidere specificatie worden opgesteld. Deze zal bestaan uit een beschrijving van de installatie, specificatie van de hoofdcomponenten, opstellingstekeningen en principeschema’s. Desgewenst kan dit aangevuld worden met een regel technische omschrijving (RTO).

Gunning

Vooruitlopend op de aanbesteding zal een begroting worden opgesteld. Deze begroting wordt door ons waar nodig tot op component-niveau uitgewerkt. Vervolgens kunt u op basis van deze begroting budget aanvragen of reserveren en kan de aanbesteding financieel getoetst worden.

De aanbesteding kan door de opdrachtgever uitgevoerd worden, waarbij BlueTerra  de aanbiedingen inhoudelijk en financieel toetst. Desgewenst kan BlueTerra  de gehele aanbestedingsprocedure begeleiden, inclusief het opstellen van de algemene voorwaarden, aansluitend bij de inkoopwaarden van de opdrachtgever. Onderdeel hiervan is een schouw  en het opstellen van nota’s van inlichtingen en/of aanvullingen. De aanbestedingsfase wordt afgesloten met een schriftelijk gunningsadvies.

Realisatie

Desgewenst kan BlueTerra tijdens de uitvoering betrokken blijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt  in engineeringbegeleiding en uitvoeringsbegeleiding. De mate van betrokkenheid wordt project specifiek bepaald. Ten aanzien van engineeringsbegeleiding kan dit vorm krijgen in het beoordelen van detaildocumenten, uitvoeren van een SPOF (Single Point Of Failure)-analyse en risk assessments (FMEA).  Met betrekking tot uitvoeringsbegeleiding kan dit meer op afstand zijn (directievoering, meer- en minderwerkafhandeling), maar ook meer in de vorm van dagelijks toezicht (veilig werken, tijdig verstrekken van werkvergunningen en schakelbrieven, inspecties, toetsing van de kwaliteit van het werk).

Om te garanderen dat de installatie de performance behaalt, kan BlueTerra ingezet worden bij commissioning.  Gedurende de realisatiefase zal op specifieke momenten gecontroleerd worden of het ontwerp voldoet aan de ontwerpuitgangspunten. Op component niveau zijn deze momenten doorgaans na samenstelling in de fabriek (FAT; Factory Acceptance Test) en inbouw op locatie (SAT; Site Acceptance Test). Tenslotte zal in een eindbeproeving (of test)  het samenstel van de installatie volledig getest worden. Deze beproeving wordt doorlopen aan de hand van een vooraf met de opdrachtgever opgesteld beproevingsprotocol.

Tijdens de oplevering zal BlueTerra zorgdragen voor een proces-verbaal van oplevering en de bijbehorende restpuntenlijst.

Nazorg

Na de oplevering, en tijdens de exploitatiefase, kan BlueTerra middels monitoring betrokken blijven bij het project. In deze periode zal BlueTerra de prestatie van de installatie nauwkeurig monitoren en indien nodig adviseren om  de installatie of installatie parameters aan te passen zodat de installatie optimaal blijft functioneren.

 

Projectreferenties

 

Projectnaam/omschrijving

 

Opdrachtgever

 

jaar

 

Amoveren STEG-installatie Energiecentrale / Opstellen van sloopomschrijving, begeleiding tijdens de aanbesteding en begeleiding tijdens de uitvoering

 

VU2018
Support energy reduction program / Projectuitvoering en begeleiding optimalisatie HVAC GMP clean rooms, opstellen kwalificatie documenten, risk assessments

 

Janssen Vaccines & Prevention2014-heden
Projectbegeleiding Noordstroominstallatie / Opstellen van Programma van Eisen en functioneel ontwerp, ondersteuning tijdens de Europese aanbesteding en gunning, begeleiding tijdens de realisatiefase

 

VU2017-heden
Opstellen installatieontwerp HWC ASC / Opstellen van een Definitief Ontwerp en een directieraming

 

NUON2018
Opstellen vraagspecificatie en project begeleiding productielocatie

 

SAB2017-heden
Diverse projecten renovatie Energiecentrale / Opstellen van vraagspecificatie, investeringsraming, begeleiding tijdens de aanbesteding en begeleiding tijdens de uitvoering

 

AMC2008-2017
Inventarisatie opties NOX reductie biogasmotoren/ Projectbegeleiding NOx emissiereductie biogasmotoren

 

Wetenschapsbedrijf Limburg2016
Ontwerp inpassing deNOx WKC/ Uitwerking ontwerp inpassing deNOx-installaties

 

Universiteit Utrecht2016
Opstellen duurzame energieopwekinstallaties / Opstellen van vraagspecificatie en investeringsraming

 

RWS2016-2018
Begeleiding aanleg infra (gasnet)

 

ISPE2016