Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van BlueTerra Energy Experts B.V. (‘BlueTerra’), statutair gevestigd te Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09083146.

Deze privacyverklaring omschrijft (1) welke persoonsgegevens BlueTerra van u verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, (2) hoe wij omgaan met cookies, (3) hoe wij uw gegevens beschermen en (4) welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

BlueTerra verwerkt uw persoonsgegevens op verschillende manieren. Dit doen wij wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten (verlenen van een opdracht), zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of voor een bijeenkomst of wanneer u uw gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw gegevens om de nieuwsbrief te verzenden, contact met u op te nemen en voor het uitvoeren van de overeenkomst (van opdracht).

BlueTerra verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • (zakelijk) E-mailadres
  • (zakelijk) Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie

Cookies

BlueTerra gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren

De analytische cookie op de BlueTerra-website wordt geplaatst door Google. BlueTerra gebruikt deze dienst om te analyseren hoe de website door bezoekers gebruikt wordt. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn gemaakt over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De bewaartermijn voor deze cookies is 50 maanden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

De beveiliging van uw persoonsgegevens en bewaartermijnen

BlueTerra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blueterra.test.hkbo.nl.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
BlueTerra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of, indien van toepassing, als er een juridische bewaarplicht geldt. Projectgebonden persoonsgegevens worden maximaal tien jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
BlueTerra verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BlueTerra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BlueTerra. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere organisatie te versturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blueterra.test.hkbo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

BlueTerra wijst u tevens op uw recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

24 mei 2018