Basistraining informatieplicht en erkende maatregelen

 

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen. De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Inrichtingen van bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. In 2019 verandert deze wet: naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht.

Training Informatieplicht en erkende maatregelen

Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls. Concreet betekent dit dat bedrijven en instellingen die onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht vallen uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag moeten rapporteren welke erkende energiebesparende maatregelen getroffen zijn en daarna rapporteert een bedrijf of instelling de erkende maatregelen eens per 4 jaar.

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen een bedrijf of instelling is gevestigd. Het bevoegd gezag kan haar handhaving- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst hebben gedelegeerd. Bij grote, complexe bedrijven is de provincie veelal het bevoegd gezag. Beoordeling van de informatieplicht en de erkende maatregelen vraagt om specifieke kennis en kunde van de medewerkers van bevoegd gezag.

Weet u wat deze informatieplicht voor u betekent? Wat is de relatie met de EED? Zijn er uitzonderingen? Hoe kunt u de informatieplicht invulling geven? Wat zijn de erkende maatregelen? Wat wordt verstaan onder doelmatig beheer en onderhoud? Wat kunt u verwachten van toezicht en handhaving? Wat zijn de hulpmiddelen?

BlueTerra Energy Experts heeft een belangrijke bijdrage geleverd via de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten in het najaar van 2018. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij EED, MJA en EIA-ontwikkelingen en overzien wij door onze ervaring in de industrie, glastuinbouw en grootzakelijke markt de gehele scope.

Praktische training

Om de handhavende en toetsende taak adequaat in te vullen, is kennis nodig op deze punten:

 • Wet- en regelgeving rondom de energiebesparings- en informatieplicht.
 • Beoordelen welke organisaties moeten voldoen aan de verplichtingen vanuit de energiebesparingsplicht.
 • Beoordelen welke organisaties moeten voldoen aan de verplichtingen vanuit de informatieplicht.
 • Toetsen van de erkende maatregelen en doelmatig beheer en onderhoud.

 

In de basistraining staan deze thema’s centraal.

Deze praktische training richt zich op medewerkers van bevoegd gezag, instellingen en bedrijven met beperkte ervaring op het gebied van de energiebesparings- en informatieplicht. De training heeft de vorm van een workshop, waarbij 1 dagdeel van de training plaatsvindt bij een bedrijf dat moet voldoen aan deze regelgeving. Er wordt gebruikgemaakt van presentatiemateriaal en hand-outs. Naast een theoretische toelichting gaan de deelnemers aan de slag met praktijkvoorbeelden en kunnen instellingen en bedrijven werken aan de eigen verplichting.

Leerdoel/eindresultaat:

U bent in staat om zelfstandig de energiebesparings- en informatieplicht invulling te geven of te beoordelen en weet waar u informatie kunt vinden.

Inhoud training

 

Dag 1 (hele dag)

 • Blok 1: Introductie: energiebesparings- en informatieplicht en consequenties
 • Blok 2: Energiebesparings- en informatieplicht in relatie tot wet- en regelgeving en uitzonderingen
 • Blok 3: Inhoud van het E-loket
 • Blok 4: Praktische oefening: beoordelen energiebesparings- en informatieplicht
 • Blok 5: Herkennen specifieke aandachtspunten:
  • Erkende maatregelen
  • Doelmatig beheer en onderhoud
  • Ambitieniveau en planning.
 • Blok 6: Praktische oefening: beoordelen energiebesparings- en informatieplicht (op locatie)
 • Introductie huiswerkopgave

 

Dag 2 (middag)

 • Bespreken huiswerkopgave
 • Blok 5: Herkennen specifieke aandachtspunten (vervolg)
 • Blok 6: Praktische oefening op locatie: beoordelen energiebesparings- en informatieplicht
 • Blok 7: Follow-up vanuit het bedrijf of instelling en bevoegd gezag
 • Afronding training: evaluatie

 

Voor wie: medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten of provincies die energiebesparings- en informatieplicht toetsen en medewerkers van instellingen en bedrijven die aan deze regelgeving moeten voldoen

Docent: BlueTerra-adviseur die werkzaam is in de praktijk van energiebesparings- en informatieplicht (Michiel Steerneman, Jos Lenselink)

Duur: 1,5 dag
Datum: n.t.b.

Locatie: BlueTerra Energy Experts, Veenendaal

Kosten: € 745,- (exclusief btw)
Maximum aantal deelnemers: 10

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier, wij sturen u dan zo snel mogelijk een bevestiging.
Meer informatie: Jos Lenselink, E jos.lenselink@blueterra.test.hkbo.nl, T 06 – 232 368 56