Op een e-mailbericht van BlueTerra is de onderstaande disclaimer van toepassing:

Nederlands
Dit e-mailbericht (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en de inhoud ervan is strikt vertrouwelijk. Indien u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl dat niet voor u bestemd is, of indien de inhoud van het e-mailbericht onduidelijk is, verzoeken wij u direct contact op te nemen met de afzender en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze ook, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. BlueTerra neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat met dit e-mailbericht virussen worden overgebracht, maar is niet aansprakelijk in het geval dit toch voorvalt.

Op al onze diensten, offertes en mededelingen is DNR 2011 van toepassing.  DNR 2011 is gepubliceerd op onze website onder https://blueterra.nl/algemene-voorwaarden/.

English
This e-mail message (including any attachments) is intended for the addressee only and its contents are confidential. If you have received this message, while not being the addressee, or if you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message from your system. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances. BlueTerra takes reasonable precautions to prevent that together with this e-mail message any viruses are transmitted, but shall not be liable in case this might happen anyway.

To all our services, offers and advice the terms and conditions DNR 2011 apply. These terms and conditions can be found at https://blueterra.nl/algemene-voorwaarden/.