Klimaatdoorrekening van PBL toont noodzaak extra CO2 reductiemaatregelen - BlueTerra
25576
post-template-default,single,single-post,postid-25576,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Klimaatdoorrekening van PBL toont noodzaak extra CO2 reductiemaatregelen

In de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 van PBL zijn de ontwikkelingen in het Nederlandse energiesysteem beschreven en de impact van het klimaatakkoord doorgerekend. Hierin wordt geconcludeerd dat het Urgenda-doel van 25% CO₂-reductie waarschijnlijk niet gehaald blijkt te worden, de besparing blijft in 2020 naar verwachting steken op 23%. Ook het lange termijndoel uit het Klimaatakkoord van 49% reductie in 2030 lijkt met de huidige plannen niet gehaald te worden.

Het te halen Urgenda-doel in 2020 is volgens het PBL niet geheel buiten bereik, het doel valt nog net binnen de bandbreedte van de berekende emissiereductie. Het halen van de Urgenda doelstelling hangt onder andere af van de weersomstandigheden in 2020 en de hoeveelheid import en export van elektriciteit. Om de kans van slagen op het halen van het Urgenda-doel te vergroten zijn een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld zoals extra subsidie voor energiebesparende maatregelen in de glasstuinbouw en stimulering van gerecyclede grondstoffen of biogrondstoffen in de chemie. Ook zal de maatregel van het verlagen van de maximumsnelheid op de wegen, genomen in het kader van de stikstofproblematiek, leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot.

De inschatting dat het klimaatakkoord slechts zal zorgen voor een besparing van 43%-48% emissiereductie leidt nog niet direct tot een groot aantal nieuwe maatregelen. De aanpassing van de verwachte reductie komt dan ook doordat de onderliggende data veranderd zijn. Zo liggen de verwachte prijzen voor aardgas en aardolie lager waardoor onder andere de marktsituatie van aardgascentrales verbeterd en besparingen in de industrie minder kosteneffectief zijn.

Borging klimaatdoelen

Fluctuaties in de geraamde CO2 uitstoot zijn ingecalculeerd en zullen niet betekenen dat het beleid per jaar wordt aangepast. Een borgingstelsel in het klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat er een balans ontstaat tussen een evenwichtig beleid en het tijdig bijsturen van het beleid. Dit stelsel bestaat uit drie elementen:

·        Een jaarlijkse rapportage over de voortgang van de afspraken en de prognose van de via de Klimaat- en energieverkenning.

·        Een tweejaarlijkse analyse van de genomen maatregelen en de noodzaak voor nieuwe maatregelen om opgaven in Megaton te bereiken. Dit zal in 2021 voor het eerst worden uitgevoerd.

·        Elke vijf jaar vindt er ten slotte een herijking van de opgave plaats. Hierbij wordt de eventueel resterende opgave om 49% te reduceren verdeeld over de sectoren. Deze verdeling zal, indien nodig, worden opgenomen in het klimaatplan in 2024.

Het kabinet streeft dus naar een zo consistent mogelijk beleid maar periodieke aanpassingen en aanvullingen op bestaande maatregelen zullen naar alle waarschijnlijkheid nodig zijn om de doelstellingen te kunnen halen. BlueTerra zal de beleidsontwikkelingen op de voet blijven volgen en u op de hoogte houden van mogelijke kansen en risico’s op het gebied van CO2-besparing.  

Voor vragen rondom de laatste beleidsontwikkelingen op met gebied van CO2 reductiemaatregelen kunt u contact opnemen met Jeroen Buunk.