CO2 voor duurzame glastuinbouw

De glastuinbouwsector in Nederland is hard op weg haar energievoorziening te verduurzamen. Voor de verdere ontwikkeling van een duurzame glastuinbouw in Nederland is de beschikbaarheid van schone CO2 van wezenlijk belang. Vanwege de toename van het gebruik van duurzame warmtebronnen, met name geothermie en restwarmte, komt het aanbod van conventionele CO2 uit de WKK bij veel bedrijven te vervallen. Warmtekracht staat economisch gezien steeds meer onder druk. Daarnaast heeft de ontwikkeling van “Het Nieuwe Telen” twee effecten op de ontwikkeling van de CO2-vraag. Aan de ene kant neemt de vraag naar CO2 af, vanwege minder ventilatieverliezen. Aan de andere kant nemen de kwaliteitseisen toe, waardoor de vraag naar (externe) zuivere CO2 weer toeneemt.

Greenport Venlo
In Nederland komt er voldoende CO2 vrij om de volledige CO2-vraag van de glastuinbouwsector te dekken. Er zijn hierdoor diverse kansen om CO2-bronnen te koppelen met glastuinbouwbedrijven. Industrial Energy Experts heeft de kansen voor CO2-levering in de regio Greenport Venlo in beeld gebracht. Bij Greenport Venlo wordt gewerkt aan geothermie, waardoor er een acute vraag naar CO2 is ontstaan.

CO2-aanbod
Aangezien de regio van Venlo een omgeving is met een hoge ‘vergistingsdichtheid’, levert dit een aantal kansrijke koppelingen op tussen biomassavergisters en de glastuinders.

Het gaat met name om de installaties waar het biogas wordt opgewerkt tot groen gas. Bij deze installaties is de CO2 van hoge kwaliteit, mits er gebruik gemaakt wordt van scheiding door middel van diepkoeling. Naast het aanbod van de vergisters is gekeken naar enkele grote industriële CO2-emitters: Rockwool en Smurfit Kappa. Voor deze bronnen geldt dat de kostprijs van de CO2 te hoog is. De CO2- concentratie van deze bronnen is laag en bovendien zijn de CO2-stromen vervuild. Er zijn hierdoor dure zuiveringsinstallaties nodig, wat leidt tot zeer hoge kostprijzen.

Zuivere CO2
Op dit moment komt het er kortgezegd op neer dat er in de huidige situatie gezocht moet worden naar zuivere, sterk geconcentreerde CO2-bronnen van substantiële omvang, die zich in de omgeving bevinden van de glastuinbouwgebieden. CO2-bronnen waar dit het geval is, zijn ammoniak-/kunstmestfabrieken, ethanolfabrieken, ethyleen en waterstoffabrieken. Het aantal van dergelijke fabrieken is in Nederland beperkt. Bovendien heeft een groot gedeelte van deze CO2 al een bestemming gevonden. Zo wordt CO2 van Yara in Sluiskil (WarmCO), OCI Nitrogen, Shell Pernis en Abengoa (OCAP) al gebruikt binnen onder andere de frisdrankindustrie. Voor de regio Venlo biedt OCI Nitrogen in Sittard/Geleen wellicht kansen. Daarbij zou voor het transport van de CO2 eventueel gebruik gemaakt kunnen worden van een bestaande DPO-leiding. Dit is een oude kerosineleiding die vanuit Sittard naar het noorden, langs Venlo loopt.