Duurzame CO2-voorziening Nieuw Prinsenland

Bij industriële processen, onder andere bij de verbranding van (fossiele) brandstoffen, komt CO2 vrij. Dit gas heeft een broeikasversterkend effect, maar kan ook nuttig worden toegepast, bijvoorbeeld in de glastuinbouw, voor de groei van gewassen. Nabij Dinteloord wordt een groot bedrijventerrein en glastuinbouwgebied ontwikkeld: het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. Bij de ontwikkeling vormt duurzaamheid een belangrijk aspect. Het streven is dan ook om de warmte-, water- en CO2-vraag zo duurzaam mogelijk in te vullen. In opdracht van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) en de provincie Noord-Brabant heeft BlueTerra de mogelijkheden van duurzame levering van CO2 onderzocht.

Duurzame warmte en CO2-levering
Binnen de glastuinbouw wordt tot op heden vaak een warmtekrachtkoppeling ingezet voor de productie van elektriciteit, warmte en CO2. Doordat er voor het glastuinbouwgebied wordt gezocht naar duurzame warmtebronnen, moet de CO2-vraag hier op een andere wijze worden ingevuld.

Mogelijke CO2-leveranciers
In de regio zijn diverse bedrijven/processen waar CO2 als restproduct wordt geproduceerd, maar nog niet nuttig wordt toegepast. Van vijf van deze potentiële leveranciers zijn de investeringen, de exploitatiekosten en eventuele risico’s uitgewerkt.

SuikerUnie
De groengasinstallatie van de SuikerUnie produceert naast groen gas ook CO2. Vanwege de korte afstand, de hoge CO2-concentratie en de goede kwaliteit blijkt dit een financieel interessante optie voor CO2-levering.

Industrieterrein Moerdijk huisvest diverse bedrijven waar CO2 wordt geproduceerd. Vanwege de noodzaak tot het afvangen en zuiveren van de CO2 en de lange transportafstand is dit financieel een minder interessante optie, ondanks het grote aanbod in Moerdijk. Van twee bedrijven is de mogelijkheid tot CO2-levering uitgewerkt.

Sita Roosendaal
De afvalverbrandingsinstallatie van Sita in Roosendaal kan ook dienstdoen als leverancier. Ook hier dient de CO2 te worden afgevangen uit de rookgassen, waardoor het niet rendabel is.

OCAP
Het nieuwe tuinbouwgebied kan worden aangesloten op het bestaande CO2-netwerk van de OCAP in het Westland. Om een koppeling te maken tussen Nieuw Prinsenland en de OCAP-leiding bij Barendrecht, kan gebruikgemaakt worden van een kerosineleiding van Defensie, die op dit moment buiten gebruikt is. Vanwege deze beschikbare leiding blijft de meerinvestering, ondanks de afstand, beperkt. Daarnaast zijn er geen aanvullende maatregelen nodig om de CO2 te zuiveren.

Vervolg
Vanwege de eenvoudige inpasbaarheid, is het plan om allereerst de CO2 van de SuikerUnie te benutten. Omdat de hoeveelheid beperkt is, kan hiermee alleen in de CO2-vraag van de eerste tuinders worden voorzien. Vervolgens kan voor de uitbreiding gebruikgemaakt worden van CO2 van de OCAP. De uitwerking en realisatie van deze koppeling gaat parallel aan de ontwikkeling van het tuinbouwgebied en duurt naar verwachting nog enkele jaren.

Rol BlueTerra

  • Onderzoek duurzame levering CO2

 

Excerpt
Bij industriële processen, onder andere bij de verbranding van (fossiele) brandstoffen, komt CO2 vrij. Dit gas heeft een broeikasversterkend effect, maar kan ook nuttig worden toegepast, bijvoorbeeld in de glastuinbouw, voor de groei van gewassen.