EED-Audits Horticoop

De EU heeft regels opgesteld voor het bereiken van energiebesparing. Deze regels zijn opgenomen in de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De Nederlandse overheid heeft deze regels opgenomen in haar wetgeving en gepubliceerd in de Staatscourant van 15 juli 2015. Samengevat houdt deze regeling in dat grote ondernemingen die niet deelnemen aan een MJA- of MEE-convenant en niet in het bezit zijn van een energiemanagementsysteem ISO 50001, verplicht zijn één keer per vier jaar een energieaudit uit te voeren voor alle inrichtingen van die onderneming en in te leveren bij het bevoegd gezag. Er zijn enkele keurmerken zoals CO2 -prestatieladder en BREEAM die kunnen leiden tot vrijstelling van de EED-energieaudit.

Horticoop
Horticoop is een coöperatieve organisatie die professionele kwekers in Nederland een pakket aan tuinbouwproducten en -diensten aanbiedt. Horticoop heeft meer dan 250 fte (medewerkers) of heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro en valt daardoor onder de werkingssfeer van de EED en de Wet milieubeheer. Horticoop bezit geen ISO 50001-systeem of -keurmerk dat tot vrijstelling van de EED-energieauditplicht leidt en heeft BlueTerra gevraagd om de EED-audits uit te voeren.

Het bevoegd gezag in de gebieden waarin de inrichtingen van Horticoop zijn gevestigd, zijn verspreid over meerdere gemeenten/omgevingsdiensten, derhalve is er gekozen voor een concern aanpak. Vooraf is deze concernaanpak met het kernteam afgestemd en zijn de lokale bevoegde gezagen ingelicht.

Resultaat
In een concernrapport zijn alle bevindingen samengevat en zijn de uitvoeringsplannen van alle locaties weergegeven, zodat zowel voor Horticoop als voor het bevoegd gezag duidelijk is welke maatregelen uitgevoerd gaan worden de komende 4 jaar. Om tot dit concernrapport te komen zijn voor de locaties met een energiegebruik van meer dan 200.000 kWh of 75.000 m³ ae Energie-audits uitgevoerd. De locatie met een energiegebruik van tussen 50.000 en 200.000 kWh of tussen 25.000 en 75.000 m³ ae zijn getoetst met de zogenaamde erkende maatregelenlijsten (EML) en zijn getoetst op Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO).

In het project is nauw samengewerkt met een energieteam, hiermee is gelijk draagvlak gecreëerd voor de uitvoering van de maatregelen. Dat is ook belangrijk omdat de uitvoeringsplannen in de praktijk gebracht zullen worden door de verantwoordelijke per locatie, waarbij de facilitair manager een coördinerende rol heeft. Met name de meer generieke maatregelen zullen bedrijfsbreed worden aangestuurd. De maatregelen worden ingepland in de jaarprogramma’s en zullen daarna worden uitgevoerd.

De eerste EED audit is opgesteld in 2019. De update van de EED audit heeft in 2021 plaatsgevonden. Hiermee heeft Horticoop een totaal besparingspotentieel van 49% (inclusief vervoer).