Groningen beschikt over een warmtenet, wat een groot deel van de woningen van duurzame energie voorziet. Het bestaande duurzame warmtenet in het noorden van de stad levert op dit moment warmte aan ruim 6.000 woningen in de wijken Paddenpoel, Selwerd en Vinkhuizen. Door uitbreiding van het warmtenet met behulp van restwarmte, aangevuld door zonthermie, kan het warmtenet ook Groningen Noord-West en het warmtenet van het UMCG van duurzame warmte voorzien. In opdracht van de gemeente Groningen en nutsbedrijf WarmteStad adviseerde BlueTerra over deze uitbreiding van het bestaande warmtenet, waarmee in kaart gebracht wordt wat er nodig is om op efficiënte wijze het net uit te breiden.

In de Transitievisie Warmte van de gemeente Groningen is op wijkniveau in kaart gebracht welke realistische alternatieven mogelijk zijn voor verwarming op aardgas. Deze visie duidt aan dat zo’n 23.000 woningen aangesloten zullen worden op een warmtenet voor 2030. Het advies geeft invulling aan de bestaande plannen en houdt daarnaast rekening met doelen voor de toekomst, capaciteit voor het duurzaam verwarmen en koelen van 50.000 woningen in 2035. Hiermee is rekening gehouden met verdere uitbreiding van tracés en toekomstige afnemers in het zuiden en oosten van de stad Groningen en zijn mogelijkheden voor extra warmtebronnen en aansluitingen geïnventariseerd en meegenomen in de ontwerpkeuzes voor de huidige uitbreiding.

Een mooi, ambitieus en duurzaam plan, waarvoor BlueTerra heeft onderzocht hoe dit omgezet kan worden naar een financieel en praktisch haalbare aanpak.

Ons advies bestond uit een technische en financiële analyse. In de technische analyse zijn onder andere bron- en afnameprofielen ontwikkeld, op elkaar afgestemd en gebalanceerd met een WKO (warmte-koude opslag) systeem.

De financiële analyse bedraagt een inschatting van de kosten waarbij onder andere gekeken is naar financiële gevolgen van buffering op wijkniveau, afleversets en het passeren van kunstwerken door leidingwerk. Ook bevat de analyse verschillende scenario’s om de spreiding in kosten weer te geven bij verschillende levels van participatie en type installaties.

Ondertussen zijn voorbereidingen in volle gang en is budget toegekend vanuit het Nationaal Groeifonds om de uitbreiding een impuls te geven (zie ook berichtgeving van WarmteNetwerk). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consultants Jan Grift of Eva Juffermans.