Nieuws Archives - Pagina 6 van 10 - BlueTerra
243
archive,paged,category,category-nieuws,category-243,paged-6,category-paged-6,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

ISO14001 audit met CO2 reductieprogramma biedt mogelijkheden voor EED vrijstelling

Voor bedrijven met ambitie op energie en milieugebied is ISO 14001 certificering van significante waarde.  Bij deze audit van het milieumanagementsysteem inclusief CO2 reductieprogramma kan de bijdrage van BlueTerra belangrijk zijn voor een succesvolle beoordeling. In het verlengde hiervan kan het certificaat CO2 reductiemanagement toe worden gevoegd waarvoor vrijstelling van de EED-plicht geldt.

“Strong energy tracking and energy reduction program” was het commentaar van de auditor aan het adres van de farmacieklant waar BlueTerra al enkele jaren de trekker is van het energieprogramma. BlueTerra werkt samen met de klant aan de implementatie van het energiereductie programma met als doelstelling 20% CO2 reductie in 2020. De 20% reductie doelstelling is geformuleerd aan de hand van onze eerdere energie-audit. Deze ambitie en het energiemonitoring systeem werden goed ontvangen door de auditor.

Intern bij de klant is deze beoordeling zeer positief ontvangen en wordt de bijdrage van BlueTerra gewaardeerd. Onze werkzaamheden bestaan hierbij uit het uitbreiden van het monitoring & targeting systeem en technische projecten maar daarnaast begeleidt BlueTerra ook de “energy-idea challenge” en de warme truiendag. De CO2 reductiemaatregelen uit het energieprogramma van BlueTerra leiden tot concrete resultaten en dus ook tot een succesvolle ISO 14001 beoordeling.

Mede gezien de ontwikkelingen dat onder invloed van het klimaatakkoord energiebesparing wordt omgezet naar en aangevuld met CO2 emissie reductie, adviseert BlueTerra haar klanten die over een ISO 14001 systeem beschikken om een uitbreiding te doen met CO2 management. Bij de eerstvolgende audit kan deze aanvulling worden beoordeeld en worden aangetekend op het certificaat dat hiermee recht geeft op een EED vrijstelling. Een kostenbesparing én een vermindering van de administratieve last voor het bedrijf. Bijkomend voordeel is dat het bedrijf de regie houdt en niet op verzoek van de overheid een energieaudit hoeft uit te voeren

Heeft u bedrijf ook ambities op het gebied van CO2 reductie en energiebesparing? Neem dan contact op met Thijs Hoek.  Voor informatie over ISO 14001 met certificaat CO2 reductiemanagement kunt u contact opnemen met Michiel Steerneman.

BlueTerra brengt alternatieven G-gas verbruik Sensus in kaart

Eind 2018 heeft Sensus de ‘brief van Wiebes’ ontvangen met het verzoek om voor 2022 van het Groningengas (G-gas) af te stappen. Hierdoor moest een alternatief gezocht worden voor het G-gasverbruik. Inmiddels geldt dit verzoek niet langer voor Sensus. Echter, door de doelstelling om te komen tot vergaande energiebesparing en CO2-emissiereductie van Sensus en moederorganisatie Cosun bleef de vraag hoe van het G-gas af te komen zeer relevant. BlueTerra heeft daarom voor Sensus een analyse gemaakt van mogelijke alternatieven.

Mogelijke alternatieven

Tijdens de analyse zijn er een breed scala aan alternatieven voor G-gas meegenomen. Het gaat hierbij onder andere om een aantal biomassavarianten, waarmee duurzame processtoom geproduceerd kan worden. Bovendien is een variant uitgewerkt waarin de vrijkomende biomassastromen binnen Sensus worden vergist, zodat er biogas wordt geproduceerd.

Daarnaast is er ook gekeken of er een samenwerking met de omgeving kon worden gezocht door warmte te benutten uit de nabijgelegen afvalverbrandingsinstallatie van SUEZ ReEnergy. De huidige subsidieregelingen voor opwekking van groene stroom uit restwarmte maken echter dat deze variant economisch niet interessant is voor Sensus. Energiebesparing via het terugdringen van het stoomverbruik door mechanische damprecompressie toe te passen in plaats van thermische damprecompressie is ook meegenomen in de analyse.

Analyse

Van alle concepten zijn de benodigde investering, de jaarlijkse besparingen, exploitatiekosten en CO2-emissiereductie bepaald. Vervolgens zijn aan de hand van een Multi-Criteria Analyse (MCA) alle concepten beoordeeld op een aantal criteria, waaronder leveringszekerheid, CO2-emissiereductie, rentabiliteit en toekomstbestendigheid.

Door bovenstaande aanpak heeft Sensus nu een compleet overzicht van alle mogelijke alternatieven die het heeft voor toepassing van G-gas inclusief de voor- en nadelen. Voor Sensus bleek uit de MCA dat toepassing van mechanische damprecompressie de meest interessante optie is. Om dit onderzoek om te kunnen zetten naar concrete acties is basis van de bevindingen een kort uitvoeringsplan opgesteld met hierin de benodigde acties voor de komende jaren.

Bent u ook benieuwd wat voor (duurzame) alternatieven u heeft voor uw huidige energievoorziening? Neem dan contact op met Thijs Hoek en informeer naar de mogelijkheden.

Hexion schakelt BlueTerra in bij energietransitie

BlueTerra Energy Experts onderzoekt in opdracht van Hexion de verplichtingen rondom CO2-reductie en kansen voor energiebesparing in de locatie Pernis. Hexion is wereldleider op het gebied van thermohardende harsen, onder andere voor de toepassing in verf.

Het onderzoek staat in het kader van het reduceren van de CO2-emissie zoals wordt gesteld in het voorlopige klimaatakkoord: 49% in 2030 en 95% in 2050. Enerzijds omdat Hexion wil blijven voldoen aan (toekomstige) regelgeving, anderzijds voor besparing op energiekosten.

Jan de Rijke, Director of Engineering EU: “Wij hebben behoefte aan een partij die ervaring heeft met energie transitie en in doorbraken kan denken. Als we dit combineren met onze kennis van de Hexion processen, komen nieuwe mogelijkheden bovendrijven, waar we de vruchten van kunnen plukken.” Pascal Dimmers, Global Commodity Manager, voegt hieraan toe: “Tevens is het van belang met een partij te werken die inzicht heeft in de ontwikkelingen op gebied van wetgeving, subsidie mogelijkheden en daarnaast de energiemarkt kent en de spelers die daar actief zijn. Daarom hebben wij voor Blue Terra gekozen.”

BlueTerra onderzoekt zowel de kansen binnen de verschillende industriële plants als de mogelijkheden voor de gehele site. Bijvoorbeeld stoomuitwisseling tussen plants, waardoor er beter gebruik wordt gemaakt van beschikbare restwarmte. Gekeken wordt naar energiebesparing en CO2-emissiereductie op de korte en lange termijn. Er wordt een CO2-reductieplan opgeleverd. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in OPEX-reductie, de mogelijkheden van de energietransitie op de lange termijn en KPI’s voor monitoring van het energiegebruik.

BlueTerra werkt zo in nauwe samenwerking met Hexion aan een betrouwbare basis voor energiebesparing, CO2-reductie en realisatie voor de plants en site in Pernis.

Bent u ook benieuwd wat u kan doen om aan de (toekomstige) regelgeving omtrent CO2-emissie te kunnen blijven voldoen? Neem dan contact op met Egbert Klop.

 

Contouren nieuwe SDE++ regeling worden zichtbaar

In september zal nog éénmaal de SDE+ subsidieregeling open gaan. Deze regeling is jarenlang de grote aanjager geweest van duurzame energieprojecten. Volgend jaar start de SDE++ regeling, die op een aantal ingrijpende manieren anders wordt. Benieuwd naar uw kansen?

Totale budget

In 2019 is er één subsidiepot van €10 miljard euro voor grootschalige hernieuwbare energie, verdeeld over een voorjaarsronde en een najaarsronde. Het budget voor 2020 is nog niet bekend, maar eerste signalen wijzen richting een budget van 4-5 miljard euro. Ook is duidelijk dat er vijf aparte potjes ontstaan:

 • Hernieuwbare elektriciteit
 • Hernieuwbare warmte en gas
 • Kleinschalige projecten (ISDE)
 • Hernieuwbare brandstoffen t.b.v. vervoer
 • CO2-besparende technieken industrie

 

Er komen dus meer technieken bij. De concurrentie om subsidie gaat dus toenemen. Binnen elk potje krijgen technieken die het goedkoopst CO2 besparen voorrang. Binnen de categorie elektriciteit is windenergie goedkoper dan zon. Binnen de categorie hernieuwbare warmte en elektriciteit ontstaat het volgende beeld op basis van de oude technieken:

Nieuwe technieken in de SDE++

De volgende technieken staan op het lijstje om door PBL doorgerekend en daarna in de regeling opgenomen te worden:

 • Uitbreiding zonthermie in de glastuinbouw
 • Aquathermie
 • Uitbreiding geothermie, specifiek ondiepe geothermie en toepassing voor stadswarmte en glastuinbouw
 • Composteringswarmte
 • WKO in de glastuinbouw
 • Benutting restwarmte uit de industrie en datacentra
 • Warmtepomp voor gebruik in de industrie
 • Elektrische boilers in de industrie
 • Productie van waterstof door elektrolyse
 • CO2-afvang en -opslag

 

Hoe kunt u profiteren?

Heeft u concrete ideeën voor de toepassing van duurzame energie binnen uw bedrijf? Overweeg dan om in het najaar nog SDE+ aan te vragen. Wilt u brainstormen over uw kansen voor 2020? Neem dan contact op met Jeroen Larrivee.

 

Zonnepanelen op recreatiewater bieden perspectief

Drijvende zonneparken zijn een nieuwe trend. Naast zonnepanelen op daken en op velden worden de eerste zonneparken op zandwinlocaties en gietwaterbassins gerealiseerd. Dit is welkom, want er zijn nog heel veel zonnepanelen nodig om Nederland te verduurzamen. Tot nu toe zijn er geen projecten gerealiseerd op recreatiewater. Een nieuwe studie in opdracht van STIRR en Leisurelands laat zien dat daar wel kansen liggen. 

Grote zonneparken op landbouwgrond stuiten op steeds meer verzet. De toepassing van zonne-energie op water vormt hiervoor een alternatief. Als slechts 4% van het binnenwater in Nederland wordt benut, dan kan voldoende elektriciteit worden geproduceerd voor meer dan 1 miljoen huishoudens. Uiteraard moet er wel rekening worden gehouden met de functies en gebruikers van water.

Bij zonne-energie op recreatiewater is de beleving van het landschap en het zonne-veld van groot belang. Deze beleving verschilt per persoon en vaak ook per type recreant (zoals badgast, visser, wellnessbezoeker). Verwacht wordt dat veel recreanten de ontwikkeling van zonne-energie zullen accepteren, mits het doel ervan wordt uitgelegd en mits de ruimte voor recreatieve activiteiten niet wordt gehinderd. Aandachtspunten zijn de vormgeving en landschappelijke inpassing en het behoud van ecologie op en onder water. Bovendien is de business case nog kwetsbaar.

Er zijn verschillende strategieën waarmee het zonnepark ingepast kan worden. Uitgewerkt zijn de strategieën ‘show & tell’, ‘attractie’ en ‘verhullen’, waarbij er telkens ook kansen bestaan voor meekoppeling. Voorbeelden van meekoppeling zijn steigers voor vissers, duikplekken, kleine paviljoens etc. De strategie ‘show and tell’ gaat uit van het eenvoudig presenteren van een zonnepark dat zorgvuldig wordt gedetailleerd. Voorbeeld van deze strategie is een volledig rond veld met een rustige kleurstelling. Deze strategie is aantrekkelijk omdat de panelen hoe dan ook zichtbaar zullen worden en omdat dit vanuit een reguliere businesscase haalbaar lijkt.

Bij de totstandkoming van een zonneveld op water eisen verzekeraars beveiliging. Vandalisme, diefstal en ongelukken bij het zonneveld dienen voorkomen te worden en daar is nog weinig ervaring mee. Wel zijn er ideeën over drijvende steigers en hekwerk. Er is ook weinig ervaring met drijvende beplanting en met ecologische structuren onder een zonneveld. Tenslotte dient detailontwerp en de kleurstelling van drijvers nader te worden onderzocht.

Een eerste kans ontstaat voor zonnevelden van 2-2,5 hectare, waarbij meedraaiende zonnevelden positiever uitkomen dan statische velden. Het is denkbaar dat binnenkort marktpartijen kunnen worden gevonden die een dergelijk project willen realiseren, waarbij de terreineigenaar niet zelf investeert maar een kleine vergoeding of de groenestroomcertificaten ontvangt, en na verloop van tijd het zonneveld overneemt.
Het onderzoek is uitgevoerd door BlueTerra Energy Experts, Wing en Verheijden Concepten in opdracht van STIRR en Leisurelands.

Bekijk de rapportage: werkboek_zon_op_water_DEF-gecomprimeerd

Vanwege grote belangstelling 2e editie van Masterclass energietransitie voor de industrie

De Masterclass Energietransitie van BlueTerra Energy Experts die volgende maand van start gaat, is volgeboekt. Wegens de grote belangstelling organiseert BlueTerra Energy na de zomer een 2e editie van haar Masterclass. De eerste aanmeldingen voor deze editie zijn al binnen, dus schrijf u snel in en verzeker uzelf van een plekje.

Tijdens de masterclass van 5 dagen krijgen deelnemers inzicht in de technische en economische mogelijkheden, randvoorwaarden, beleid en strategievorming voor CO2-besparing in de industrie. Aan de hand van theorie en praktijkcases kunnen bedrijven vervolgens met concrete acties en maatregelen aan de slag. Het klimaatakkoord en de daaruit voortkomende regelgeving rondom CO2-emissiereductie hebben grote gevolgen voor de verduurzaming in de industrie. Wij merkten dat er behoefte was aan inzicht in de kansen en (on)mogelijkheden. De Masterclass Energietransitie helpt u met het maken van de juiste keuzes, voor nu en voor de toekomst. Hiervoor werken we onder andere samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wilt u ook inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden en -verplichtingen van uw organisatie? Schrijf u in voor de 2e editie van de Masterclass die 17 september a.s. van start zal gaan. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen. Daarnaast kunnen wij een incompanytraining op maat verzorgen. Bekijk het volledige programma en meldt u aan of neem contact op met info@blueterra.nl en informeer naar de mogelijkheden.

 

 

 

pellets

De rol van biomassa op de weg naar klimaatneutrale glastuinbouw

Bron: Groentenieuws.nl. Mits men intensief weet samen te werken en CO2 en elektriciteit in voldoende mate (al dan niet geleverd vanuit externe bronnen) beschikbaar zijn, zijn er diverse mogelijkheden om iedere teelt fossielvrij te maken. Dat betoogde Feije de Zwart van Wageningen UR op de BlueTerra Tuinbouw Energiedag, vrijdag 8 maart in. In het realiseren van een ‘klimaatneutrale glastuinbouw’ verwacht hij met name veel van de warmteterugwinning uit de kas en geothermie.

Biomassa

Naast het winnen van restwarmte, het aansluiten op geothermie projecten of de mogelijkheden die restwarmte uit andere industrieën bieden, ziet Jeroen van Larrivee van BlueTerra voor de individuele tuinder een interessante rol weggelegd voor de inzet van biomassa.

Tijdelijke groei

Het aandeel duurzame energie in de algehele landelijke energievoorziening is 7,3%. 60% hiervan wordt gewonnen uit Biomassa. Van de vijf pijlers – naast biomassa moet men denken aan windenergie, zonne-energie, aardwarmte en ‘buitenluchtwarmte’-  groeit het aandeel biomassa bovendien het hardst, zo zou blijken uit cijfers van het CBS.

..naar plafond…

Interessant is echter dat aan de hoeveelheid beschikbare biomassa een plafond zit. Voor zover het hout betreft, zijn er momenteel ruim 15 ketels met een vermogen groter dan 1MW in de tuinbouw in gebruik (landelijk zijn dit er iets meer dan 80). Dat aantal zal de komende tijd zeker groeien, al is het alleen maar als men kijkt naar het aantal projecten dat momenteel in ontwikkeling is. Ook is nog meer te halen uit de beschikbare houtsnippers – steeds vaker worden er hoogcalorische pellets uit vervaardigd.

..naar krimp

Maar, zo blijkt uit het betoog van Jeroen, men moet het toekomstige aandeel van biomassa niet verder overschatten. De beschikbaarheid is , zoals gezegd, op de langere termijn beperkt. Ook is er nu nog (SDE) subsidie beschikbaar, maar in 2025 stopt dat. Daarom voorspelt hij een verdere groei tot aan 2025, waarna het geleidelijk weer iets zal krimpen.

De vermeende 0-uitstoot in 2040 zal dan ook niet met verdere investeringen in biomassa worden gerealiseerd, maar veeleer uit de voornoemde bronnen geothermie, warmteterugwinning en bijvoorbeeld ook het gebruik van restwarmte van datacenters, waarvoor men (bijvoorbeeld Nuon) ook een groot aandeel ziet weggelegd.

Biomassa zal kortom een niet onbelangrijke rol spelen in de energietransitie, maar is door een beperkte beschikbaarheid op den duur niet meer dan een relatief klein deel. De bulk van de duurzame energie zal, om op de woorden van Feije de Zwart terug te komen, komen uit warmteterugwinning, geothermie en allicht datacenters.

Klik hier voor de presentaties van Jeroen van Larrivee van BlueTerra, Feije de Zwart van Wageningen UR en de overige presentaties die op de middag bij BlueTerra gehouden werden.

 

 

 

Nuon en AEB gaan investeren in warmtenet Amsterdam

Nuon en Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) investeren samen €400 mln in het warmtenet van de hoofdstad. Dat maken de bedrijven deze donderdag bekend. Met de investering wordt het westelijke deel van het warmtenet in de stad gekoppeld aan het oostelijke deel. Hiervoor gaat Nuon ook een hulpwarmtecentrale en warmtebuffer plaatsen. Daarbij was BlueTerra verantwoordelijk voor de basic engineering en zal het ook betrokken zijn in de realisatie. 

Het warmtenet in de regio Amsterdam bestaat uit twee delen. Een deel dat het oosten en zuiden van de stad verwarmt, gevoed door een gasgestookte centrale van energieproducent en -leverancier Nuon. En een deel dat het noorden en westen van de stad warm houdt, gevoed door restwarmte van de afvalenergiecentrale van AEB. Het noord-westelijke deel is eigendom van Westpoort Warmte (op zijn beurt weer in handen van AEB en de gemeente Amsterdam en Nuon). Het zuid-oostelijke deel is eigendom van Nuon. Beide partijen verwachten een groei in de vraag naar warmte in de stad en willen het bestaande warmtenet verduurzamen. Samen investeren de bedrijven €400 mln om een aantal aanpassingen mogelijk te maken.

Zo zal er een extra pijpleiding van ongeveer vier kilometer worden gelegd in het westelijke gedeelte van Amsterdam om de twee warmtenetten met elkaar te verbinden. In de leiding investeren Nuon en AEB gezamenlijk. Daarnaast investeert Nuon dus zelfstandig in een hulpwarmtecentrale om bij te kunnen springen op piekmomenten en investeert het bedrijf in een warmtebuffer waarin 3.600 vierkante meter warm water opgeslagen kan worden. De hulpwarmtecentrale faciliteert de groei van het stadswarmtenet, vergroot de leveringszekerheid, waarborgt de noodzakelijke vergroening van de warmteopwekking, verhoogt de capaciteit en verbetert de flexibiliteit van warmte-opwekking. De HWC en warmte-opslag komen aan de zuidkant van de stad waar de A10 de A4 kruist.

(Bron: Energeia; Zie voor volledige artikel: https://energeia.nl/energeia-artikel/40079612/nuon-en-aeb-amsterdam-investeren-400-mln-in-warmtenet)

 

 

Champost: kostenpost kan ook energiebron zijn

Bij de productie van champignons blijft na de oogst het substraat achter. Dit substraat, champost genoemd, wordt vaak tegen hoge kosten afgevoerd naar akkerbouwgebieden. In Nederland gaat het om circa 16.000 ton per week. Vanwege de samenstelling zou het echter ook nog dienst kunnen doen als energiebron. Dit is de reden waarom BlueTerra in opdracht van het Paddenstoelenpact een quick scan heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden om energie te winnen uit champost.

In een quickscan is gekeken in hoeverre champost geschikt is als brandstof voor vergisting, verbranding, vergassing en pyrolyse. Hierbij is specifiek gekeken naar een hoeveelheid van 2.000 ton per week, welke vrijkomt bij de firma Van Herwijnen in Zaltbommel.
Champost wordt gekenmerkt door een relatief hoog watergehalte en een hoog asgehalte. Alhoewel het organische stof bevat is het geen vanzelfsprekende brandstof en is het een technische uitdaging om hieruit energie te produceren. Er is in Nederland dan ook vrijwel geen ervaring met het vergisten, verbranden, vergassen of pyrolyseren van champost.

Uit de quick scan blijkt dat het, met de nodige aanpassingen, technisch mogelijk is om energie te winnen uit champost. De benodigde installatie van een installatie zal 20 – 25 M€ gaan kosten.

De financiële haalbaarheid van een dergelijke installatie hangt sterk af van een aantal factoren:

 • In hoeverre het eindproduct (digestaat na vergisting, verbrandingsassen na vergassing of verbranding en biochar na pyrolyse) mag worden toegepast als meststof in Nederland. De regelgeving laat dit momenteel in veel landen nog niet toe. De financiële waarde van deze eindproducten bepalen in grote mate de haalbaarheid.
 • De afzet van de warmte, met name bij verbranding, is noodzakelijk voor een mogelijk haalbaar concept. De afzet van deze warmte, bijvoorbeeld aan de tuinbouw of gebouwde omgeving, dient gegarandeerd te zijn.

 

Van alle concepten lijkt het verbranden van champost vooralsnog de meest interessante optie. Het is echter van belang dat er bij een vervolg eerst meer inzicht wordt verkregen in de afzetmogelijkheden van de eindproducten en in de technische consequenties voor een verbrandingsinstallatie als deze geschikt gemaakt zou moeten worden voor champost.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Kosse.

 

Unieke samenwerking BlueTerra en Groene Allianties de Liemers bezegeld

Op 19 februari 2019 hebben Mark van Westerlaak (links op de foto), voorzitter van Groene Allianties de Liemers, en Michiel Steerneman (rechts op de foto), manager bij Blue Terra Energy Experts, hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Zij gaan samenwerken om de procesaanpak ‘Regie op Energie’ in de Liemers verder in de markt te zetten, te verbeteren én uit te bouwen.


Regie op Energie is een aanpak die bedrijven en organisaties helpt om energie te besparen én te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De aanpak is uniek in Nederland:

● omdat vertrouwde relaties van de ondernemer ingezet worden om de aanpak onder de aandacht te
brengen en uit te voeren: de eigen accountant, huisinstallateur en/of energieconsulent

● omdat regionale partners uit de Liemers worden ingeschakeld in de uitvoering waardoor ook de
lokale economie wordt gestimuleerd

● omdat Groene Allianties de Liemers als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en de
duurzaamheidsambities vertegenwoordigend van 32 bedrijventerreinen de aanbieder is van deze aanpak

● omdat BlueTerra jarenlange ervaring heeft op het gebied van energiebesparing, duurzame energie,
zowel in advisering als uitvoeringsbegeleiding

● omdat de aanpak aangeboden wordt in de vorm van een vierjarig abonnement waardoor continuïteit
in de aandacht voor het energieverbruik en uitvoering van maatregelen gecreëerd wordt

● omdat alle betrokkenen jaarlijks getraind worden, zodat de kwaliteit in de uitvoering geborgd blijft

● omdat het bevoegd gezag (gemeenten en omgevingsdiensten) deze aanpak omarmt en deelnemers
voldoende ruimte geven te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen

In het SER Energieakkoord van 2013 is aan marktpartijen gevraagd met voorstellen te komen om energiebesparing als businessmodel in de markt te zetten; dit in analogie met de APK voor auto’s.
Op basis van deze samenwerking en eerdere evaluaties is in 2018 de procesaanpak ´Regie op Energie´ ontwikkeld.

De overheden zijn erg gecharmeerd van deze aanpak. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland volgen deze Liemerse aanpak met veel belangstelling. De Provincie Gelderland steunt de uitvoering en doorontwikkeling van Regie op Energie met subsidie voor iedere deelnemer. En ook de lokale gemeenten in de Liemers zijn enthousiast. De gemeente Duiven loopt daarin voorop doordat ze deelneemt aan Regie op Energie met de eigen overheidsgebouwen en daarnaast ook alle ´inrichtingen´ die vallen onder haar bevoegd gezag oproept om te gaan deelnemen.

Ruim 30 bedrijven en organisaties uit de Liemers hebben zich al gemeld voor Regie op Energie. Groene Allianties de Liemers is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheden,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties gericht op het versnellen van duurzaamheid in de Liemers, waaronder 32 bedrijventerreinen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Steerneman.