2020 Archives - BlueTerra
258
archive,category,category-258,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Webinar: Praktijkvoorbeelden CO2 heffing industrie

Voor het BlueTerra webinar over de conceptregeling van de CO2 heffing was afgelopen voorjaar overweldigende belangstelling en het heeft ook tot veel reacties geleid. Niet zo gek, want de regeling gaat  de komende jaren grote financiële gevolgen hebben voor de industrie. Inmiddels is de definitieve regeling gepresenteerd en gaat deze over een paar weken in. Tijd om een update over de regeling te geven en dieper op praktijkcasussen in te gaan in een nieuw webinar. 

Ten opzichte van het vorige webinar dit voorjaar zijn we inmiddels een paar stappen verder. Waar er toen nog sprake was van een conceptregeling is het wetsvoorstel CO­­­2 heffing industrie inmiddels door de tweede kamer en de eerste kamer aangenomen. Daarmee wordt de heffing definitief ingevoerd vanaf 1 januari 2021.

Het definitieve wetsvoorstel is niet sterk gewijzigd in vergelijking met de conceptregeling. De basisprincipes van de heffing zijn gelijk gebleven en de vele reacties tijdens de consultatie op specifieke pijnpunten van de regeling hebben nauwelijks geleid tot aanpassingen. Het reductiepad en het prijspad dat ten tijden van het voorgaande webinar nog niet bekend waren ligt geheel in lijn met de aannames zoals BlueTerra deze destijds heeft gemaakt. De informatie uit ons voorgaande webinar is daarmee nog altijd actueel.

Het afgelopen half jaar heeft BlueTerra Energy Experts voor diverse industriële bedrijven doorrekeningen gemaakt van de kosten voor zowel het EU-ETS als de nationale CO­heffing richting 2030. Hieruit blijkt dat de consequenties per bedrijf sterk kunnen verschillen en afhankelijk zijn van de uitgangssituatie. Interne beslissingen maar ook externe factoren kunnen een grote impact hebben op de CO2 kosten. Een goed inzicht in de impact van de CO­2 kosten is daarbij cruciaal.

Met het nieuwe webinar gaan we in op deze praktijkvoorbeelden. We zullen verschillende casussen toelichten om te laten zien wat de impact is van de heffing en hoe dit investeringsbeslissingen beïnvloedt. Daarnaast is er ruimte om uw vragen over de regeling te stellen aan de experts van BlueTerra, VEMW en VNCI. Het BlueTerra webinar is een aanvulling op de infosessie die de NEa houdt over de CO2 heffing in de industrie.

Het webinar zal plaatsvinden op 4 februari 2021 van 15:00-16:30. Voor meer informatie over het programma en aanmelding klik hier.

 

 

 

 

Nieuwe medewerkers starten bij BlueTerra

Bij BlueTerra zijn afgelopen periode twee nieuwe medewerkers, Pim van Dijk en Dion de Bree, van start gegaan en is Jeroen Breggeman begonnen met zijn afstudeeropdracht.

Pim van Dijk heeft dit jaar zijn master Energy Science aan de Universiteit Utrecht afgerond. Bij BlueTerra richt hij zich onder andere op het ondersteunen van bedrijven bij het voldoen aan wet- en regelgeving en onderzoekt hij de toepassingsmogelijkheden van verschillende warmteopslagtechnieken.

Dion de Bree is recent afgestudeerd voor de opleiding Chemische technologie aan de Hogeschool Rotterdam. Bij BlueTerra zal hij deze kennis gaan gebruiken om energieanalyses voor industriële bedrijven te maken en bijbehorende besparingsmogelijkheden te bepalen onder andere tijdens EED audits.

Jeroen Breggeman doet de komende periode zijn afstudeeropdracht bij BlueTerra. Hij doet onderzoek naar de potentie van waterstof specifiek voor bestaande industriële WKC installaties. Hierbij is de focus op de technische inzetbaarheid, maar operationele aspecten zoals vermogensverlies en onderhoud worden ook meegenomen. Voor vragen rondom het gebruik van waterstof in bestaande WKC’s kunt u contact opnemen met Thijs Hoek.

 

De CO2-uitstoot moet omlaag, heeft u al een energietransitie-pad?

Niks doen is geen optie, als u nog geen energietransitie-pad naar 2030 en daarna heeft uitgewerkt, dan kan BlueTerra u helpen. De energie experts en consultants van Blue Terra hebben ervaring met procesbegeleiding en zij zijn een goede sparring partner. Hun modellen berekenen de effecten van diverse opties inclusief CO2-beprijzing.

De Europese en Nederlandse industrie staat voor een grote uitdaging om op de middellange en lange termijn de CO2-emissie structureel te verlagen. De uitdaging is al enorm en op dit moment lijkt het target voor CO2-emissie reductie op Europees niveau en Nederlandse niveau steeds ambitieuzer te worden. Veel bestaande bedrijven vragen zich af, hoe ga ik ooit aan die doelstelling voldoen? Niks doen is geen optie, omdat de nationale CO2-heffing en de geleidelijke afbouw van ETS-rechten de productiekosten op zullen drijven en de concurrentiekracht op globaal niveau zullen verminderen.

Als uw bedrijf nog geen energietransitie pad naar 2030 en daarna heeft uitgewerkt, dan kan BlueTerra u helpen. De energie experts van Blue Terra hebben ervaring met procesbegeleiding en zij zijn een goede inhoudelijke partner om mee te sparren. Hun modellen berekenen de effecten van diverse opties inclusief ETS en DCT kosten.

Qua procesbegeleiding heeft Blue Terra een praktische aanpak uitgewerkt om samen met hun klanten een energietransitie pad uit te werken. Middels een stappenplan wordt in teamverband vastgesteld welke reductie er nodig is, wat de situatie nu is, wat de mogelijkheden zijn en welke hiervan, wanneer uitgevoerd moeten worden om aan de reductie doelstelling te voldoen. Het resultaat is een waterval van projecten in de tijd, waar ook economische criteria aan gekoppeld kunnen worden zoals terugverdientijd en productiekostenverlaging.

De te doorlopen stappen zijn:

 • Inventariseren van het huidige energieverbruik en bijbehorende CO2-emissie. Het gaat hier niet alleen om het maandelijkse en jaarlijkse verbruik van energiedragers, maar ook om bijbehorende productiegegevens per plant op site. Load duration curves per plant zijn nodig om de variatie in de tijd te bepalen en piekbelastingen te bepalen. Als er meerdere plants op site zijn, die niet gelijktijdig in bedrijf zijn is dit ook van belang om vast te stellen.
 • Vaststellen van het absolute site reductie doel op basis van historische verbruiks- en emissiedata. Dit lijkt makkelijker dan het is, omdat productie- en verbruiksgegevens vanaf 1990 niet altijd direct voorhanden zijn. Er zijn bovendien vaak allerlei projecten uitgevoerd, die het energieverbruik beïnvloed hebben. Hoe ga je hiermee om? En welke CO2-emissiefactoren voor de diverse energiedragers moet ik toepassen? Wat is mijn referentiejaar en welk reductie percentage moet ik toepassen of ben ik daar vrij in omdat te kiezen? Hoe zit het met de energie benchmark voor mijn product? De uitkomst van deze stap is uiteindelijk een target CO2-reductie in kiloton CO2 per jaar te behalen in 2030 vanaf heden.
 • Energieanalyse per plant en op siteniveau. Alle energieverbruikers worden op individueel niveau in kaart gebracht met stoom- en condensaatbalansen en gegevens van stookgas- en elektriciteitsverbruik. Daarnaast wordt een overzicht gemaakt van de toegepaste koelvermogens. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende temperatuurniveaus, waardoor het samenstellen van zogenaamde composite curves mogelijk wordt.
 • In een multidisciplinair team wordt gebrainstormd om zoveel mogelijk ideeën te krijgen die leiden tot het gewenste doel in 2030 en daarna tot verdere reductie zouden kunnen leiden richting 2050. Blue Terra heeft inmiddels goede ervaring met het doen van online brainstorm sessies, waardoor deze activiteit ook in coronatijd doorgang kan vinden.
 • Evaluatie en ranking. Door het toepassen van selectiecriteria is het mogelijk een eerste evaluatie te doen en een ranking te maken van de meest veelbelovende ideeën.
 • Conceptontwikkeling en interactie. De meest veelbelovende ideeën worden uitgewerkt tot concepten. Sommige hiervan zijn onafhankelijk en kunnen als zodanig geïmplementeerd worden, maar andere concepten hebben invloed op elkaar. De volgorde van implementatie wordt hierdoor belangrijk voor het eindresultaat.
 • Door de projectenimplementatie sequentieel weer te geven ontstaat een waterval van cumulatieve emissiereductiestappen in de tijd. Economische elementen zoals investering en kostenbesparingen kunnen hieraan gekoppeld worden. Blue Terra heeft voor de CO2 emissiekosten berekening een model ontwikkeld die rekening houdt met de ETS-afbouw en de toenemende CO2-heffing in de tijd.

Het project wordt afgesloten met een goed onderbouwde presentatie die zowel bij project justificatie gebruikt kan worden als voor de interne communicatie naar medewerkers om te laten zien dat het bedrijf van plan is serieuze stappen te ondernemen op gebied van CO2-reductie.

Afhankelijk van de complexiteit van de site kan het uitwerken van een dergelijk energietransitie-pad zes tot twaalf maanden in beslag nemen. Diverse bedrijven, zoals Cargill, Indorama, Dow en Teijin hebben al een beroep gedaan op Blue Terra op energiegebied en de lijst met referenties groeit gestaag. Voor meer informatie over het energietransitie-pad van BlueTerra kunt u contact opnemen met Jan de Rijke.

Hoe Value Engineering projectmanagers kan helpen hun ‘te dure’ project goedgekeurd te krijgen

Veel industriële projectmanagers lopen er tegen aan: het project dreigt te duur te worden. Met management consultant Jan de Rijke heeft Blue Terra een professional met veel ervaring in het faciliteren van VE-workshops in huis. Uit de positieve feedback van de eerste klanten blijkt dat deze methode projectteams echt kan helpen.

 

Het gebeurt maar al te vaak dat na het verder uitwerken en ontwerpen van een industrieel project de kosten de pan uit beginnen te rijzen en duurder dreigen te worden dan de oorspronkelijke kostenschatting. De project manager heeft dan een probleem. Functionaliteit opgeven is geen optie en leveranciers zijn al uitgeknepen, toch is het absolute investeringsbedrag nog steeds te hoog en de terugverdientijd te laag. In deze situatie kan het helpen om een Value Engineering uit te voeren.

Value Engineering (VE) is een systematische methodiek waarbij in een multidisciplinair team op basis van een gedetailleerde functionele kostenanalyse, waarde bijdragende ideeën worden gegeneerd. Deze worden vervolgens geëvalueerd, waarbij voorop staat dat de gewenste functionaliteit behouden blijft. Behalve kostenbesparend potentieel worden ook gekeken naar productiviteitsverbeteringen, zoals energiebesparingsmogelijkheden.

Het denken in procesfuncties en het team inzicht geven in de kosten van iedere functie is essentieel. In een fabrieksproces zijn de functies vaak gekoppeld aan de processtappen, maar de methode is ook toepasbaar op andersoortige projectinvesteringen, zoals besturingssystemen, laboratoria, etc.

Jan de Rijke, management consultant bij Blue Terra, heeft veel ervaring met het faciliteren van VE-workshops en daar goede resultaten mee geboekt. Het blijkt in praktijk goed mogelijk om de hele VE-workshop online met Teams te doen, inclusief brainstorm sessies, waardoor deze activiteit ook in coronatijd doorgang kan vinden. Timing van een VE-workshop is belangrijk, zoals blijkt uit deze grafiek:

 

Het optimale moment is aan het einde van de conceptuele ontwerpfase. Er is dan een gedetailleerde kostenschatting beschikbaar, die het mogelijk maakt om een functionele kosten breakdown te ontwikkelen. Afhankelijk van de complexiteit van het project neemt een VE-workshop zelf 2 tot 4 dagdelen in beslag, waarvan de helft van de tijd met alle disciplines bij elkaar en de rest met een kleiner team. Hier komen dan nog wel de voorbereidingstijd en de eindrapportage bij, maar de ervaring leert dat de gevonden besparingen de investering in tijd van alle betrokkenen meer dan waard maken.

Onlangs heeft Avantium een beroep gedaan op Blue Terra voor het faciliteren van een Value Engineering sessie. De feedback van de project manager was als volgt: I received very positive feedback from all attendees. They valued the thorough preparation, structured approach, agility and humor- that made the session pleasant to attend despite the hard work. 

Voor meer informatie over value engineering en de mogelijkheden voor uw onderneming kunt u contact opnemen met Jan de Rijke.

Try-outs gezocht: De mogelijkheden van machine learning

Steeds vaker komt Machine Learning of Artificial intelligence in het nieuws als de oplossing voor een probleem. Uiteraard kan het niet alle problemen oplossen maar er is veel “laag hangend fruit”. De kern van Machine Learning zit in het kunnen verwerken en begrijpen van grote hoeveelheden data en de verbanden van die data onderling. Een aantal praktische voorbeelden:

 • Gebruikmakend van een energiebalansmodel kan bijvoorbeeld een stoom systeem of warm waternet geanalyseerd worden. Op basis van historische data wordt automatisch een model gemaakt die overeenkomt met de werkelijkheid. Afwijkingen in het model t.o.v. de werkelijkheid zijn waardevol om te onderzoeken. Zo kan het verhoogde warmteverbruik van een specifieke machine overeenkomen met de werktijden van een operator of met een verhoogde stoomdruk. Deze informatie kan cruciaal zijn voor het verlagen van het energieverbruik. Ook kan er naar de positieve afwijkingen gekeken worden; wat houdt verband met het zuinige gedrag van machine x in maand y?
 • Alle soorten gemeten waarden over de tijd kunnen aangevoerd worden, niet alleen energiebalans gegevens. Als we het bijvoorbeeld hebben over (voedsel) productie dan zouden de ingaande stromen (gewichten, droogtegraden, korrelgrootte, etc.) samen met de proces gegevens (stoom verbruik, energieverbruik per machine) gecombineerd kunnen worden om tot een model te komen. Dit model, welke instantaan wordt gemaakt, kan vervolgens de grootste factoren aangeven die invloed hebben op bijvoorbeeld de kwaliteit van het eind product of het energieverbruik.

De mogelijke toepassingen zijn enorm en de behaalde waarde van een Machine Learning traject kan verrassend groot zijn of enigszins tegenvallen. BlueTerra werkt samen met Tangent Works om de toepassing van Machine Learning verder te ontdekken. Met de software van Tangent Works kan in zeer korte tijd een model gemaakt worden waarmee de onderliggende dynamiek van het proces direct inzichtelijk wordt. BlueTerra zou graag samen met een geïnteresseerde klant deze mogelijkheden onderzoeken. Heb jij een vraag of case die wellicht met Machine Learning op te lossen is? Neem dan contact op met Bob Fennis of Stijn Schlatmann.

wij denken bijvoorbeeld aan de al beschreven voorbeelden of de volgende vragen:

 • Onder welke (weersafhankelijke) condities draait mijn proces optimaal?
 • Welke procescondities (temperatuur, ventilatie hoeveelheid, mengsnelheid, etc.) zorgen voor een hoog kwaliteit product die tegelijk energie zuinig is?

Realisatie DRUPS-installatie VU/VUmc bijna afgerond

De aanleg van de noodstroomvoorziening van de VU en het VUmc wordt op korte termijn afgerond. Naar verwachting wordt de DRUPS installatie begin 2021 in gebruik wordt genomen.

De DRUPS-installatie die zorgt draagt voor een ononderbroken elektriciteitsvoorziening van de VU en het VUmc zit in de commissioningfase. In de afgelopen tijd is de installatie uitvoering getest. Door middel van een loadbank is een preferente belasting gesimuleerd. Met deze belastingen zijn allerlei bedrijfssituaties getest met wisselende belastingen. De DRUPS-installatie heeft deze testen goed doorstaan. Na deze testfase zal de daadwerkelijk transitie aanvangen door de koppeling te maken met het preferente net.

Er is een video gemaakt met een beschrijving van de installatie en een toelichting van de testfase. Zie hiervoor onderstaande link.

Toelichting werking en testprocedure DRUPS installatie VU/VUmc

Als projectleider DRUPS voor de VU heeft Ane Marten de Vries een belangrijke rol in dit proces. Voor meer informatie over dit project kunt u contact met hem opnemen.

Whitepaper: Energiebesparing door Thermische damprecompressie bij Cosun Beet Company

Cosun Beet Company, onderdeel van Royal Cosun, heeft als ambitie de meest groene, innovatieve en succesvolle bietenverwerker van de wereld te zijn. Onderdeel van deze ambitie is het optimaal benutten van de beschikbare restwarmte.

De fabriek in Dinteloord ontwikkelde daarom het innovatieve Flex-TDR concept dat zij samen met BlueTerra Energy Experts optimaliseerden, mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Demonstratie Energie Innovatie (DEI) programma. In de campagne 2019/2020 bespaarde Cosun Beet Company hiermee 3,4 miljoen m3 aardgas. Lees meer over het concept, de techniek, resultaten en lessons learned in de te downloaden whitepaper.

Download de whitepaper

Onderzoek: Industriële warmtepompen en dampcompressie maken restwarmtebenutting drogers mogelijk

DS-Smith heeft in het kader van het ISPT Platform Warmteintegratie laten onderzoeken of de restwarmte uit de drogers ingezet kan worden om stoom voor de droogwalsen te maken. BlueTerra heeft hiervoor een aantal configuraties bedacht en doorgerekend. Een aantrekkelijke business case komt in sommige gevallen in zicht. 

Een eerste configuratie die is doorgerekend wordt damp met inzet van zeoliet uit de drooglucht gewonnen en vervolgens na regeneratie gecomprimeerd. Dit resulteert in een COP van om en nabij de 2. Deze configuratie is daarmee alleen interessant als concurrent voor een e-boiler. Een cascade van warmtepomptechnieken lijkt wel interessant te zijn. Het betreft een scrubber waarmee met een minimale temperatuurval warmte teruggewonnen kan worden. Deze warmte wordt met een warmtepomp tot stoom gebracht van net boven de atmosferische druk. Deze stoom wordt samen met flash- en doorblaasstoom opgepakt door mechanische damprecompressie om naar lagedruk stoom te brengen. In situaties dat een nog hogere druk nodig is wordt de lagedrukstoom met een thermische dampcompressie op middendruk stoom gebracht. De businesscase voldoet met de huidige energietarieven nog niet aan de norm maar zal dat binnen afzienbare tijd en met SDE++-ondersteuning waarschijnlijk wel doen.

Voor meer informatie over restwarmtebenutting en de inzet van industriële warmtepompen kunt u contact opnemen met Jan Grift.

 

Warmtekrachtcentrale UMC Utrecht wordt als nieuw

Het UMC Utrecht vervangt na 17 jaar trouwe dienst drie warmtekrachteenheden. De nieuwe machines vormen het hart van de energiecentrale en dragen tevens zorg voor ononderbroken elektriciteitsvoorziening.

Zwart Techniek uit IJmuiden gaat de installatie verzorgen. De firma Jenbacher levert de drie warmtekracht eenheden van elk 2,7 MWe. De vervanging wordt in drie fasen uitgevoerd. Het project is in november 2020 gestart en zal eind 2021 afgerond worden. BlueTerra verzorgt de directievoering en het toezicht van dit uitdagende project. Contactpersoon voor BlueTerra is Egbert Klop.

 

Prinsjesdag 2020: dit verandert er in de energiebelasting

Na een ongewoon hoge stijging in 2020 verandert de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) in 2021 opnieuw. Dat blijkt uit het Belastingplan 2021 wat het Kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. De ODE-heffing op aardgas neemt in de derde staffel toe met 10% (0,2 cent per m³). De ODE voor elektriciteit stijgt eveneens met 10% in de derde staffel (+0,2 cent per kWh, ofwel 2 euro per MWh). Bij een elektriciteitsverbruik van 10 mln. kWh stijgen de ODE kosten voor een ondernemer met €20.000,- per jaar.

Het Kabinet erkent dat de stijging van de ODE voor specifieke sectoren waaronder de glastuinbouw onevenredig zwaar is en contraproductief kan werken in de energietransitie. In het kader van diverse onderzoeken en moties zijn daarom in samenwerking met de relevante brancheorganisaties verschillende opties in kaart gebracht om de lastenstijging voor de betreffende sectoren te mitigeren. Dit lijkt weinig te hebben opgeleverd. Het kabinet kiest ervoor om op de korte termijn ‘meer gerichte maatregelen te treffen om het handelingsperspectief van de sectoren te verbeteren’. Hiervoor stelt het kabinet de komende 2 jaar aanvullende middelen beschikbaar om bedrijven in de genoemde sectoren tegemoet te komen in de energiekosten. De regeling hiervoor moet nog worden uitgewerkt, het is onzeker wat hier uit komt. De nieuwe tarieven voor de gangbare energiebelasting zijn nog niet bekend. De Vpb winstbelasting in de eerste staffel wordt juist verlaagd, van 16,5% naar 15%.

De nieuwe ODE tarieven staan in onderstaande tabel vermeld. Nadere informatie kunt u terugvinden in de Memorie van Toelichting Wet ODE-tarieven.